Klimatfasta

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process.

Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna).
Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter.

Under fastetiden inför påsken 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta.

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycket där det är möjligt.

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Vi har bara ett klot – var rädd om det!!

I länken nedan kan du ta del av hur Tingvallakyrkan i Karlstad tänker inför klimatfastan

Länk till Tingvallakyrkans hemsida om klimatfasta

Hur tänker ni i er församling?