Årsmöte: Till vilka sammanhang kan man skicka ombud?

Finns Östra Götalands Distrikt kvar? Hur fungerar det kring gårdarna? Till vilka olika sammanhang har föreningen/församlingen möjlighet att skicka ombud? Läs här vad som gäller 2018!

 
Östra Götalands distrikt av SMK/SMU är nerlagt – inga ombud väljs.
 
Strandgården och Klintagården har årsmöte 22/4 i Ingarps Missionskyrka. Kallelse och material kommer från gårdarnas respektive styrelser (inte från Region Öst). Alla församlingar i Equmeniakyrkan Region Öst har rätt att skicka ombud.
Strangården

Klintagården
 
Varje församling i Region Öst har rätt att utse en Representant till Förtroenderådet. Representanten registreras i Repet. Förtroenderådet har ingen formell beslutsfunktion, men fungerar som en informationskanal och en samtalsplats mellan den regionala kyrkoledaren och församlingarna i regionen. Regionsutredningen inväntas, kan bli förändringar.. Kallelse utgår sedan på den representationslista som finns på Repet till en samling på våren och en samling i samband med regionfesten på hösten.
 
Regionfesten för Equmeniakyrkan Region Öst är lördag 13/10 2018 i Nässjö. Regionfesten innefattar inga förhandlingar eller valda ombud, utan är just en fest. Alla i regionen är varmt välkomna!
 
Ombud till Equmenia Öst Regionstämma i Nässjö 2018-10-13.
Equmenias Regionstämma hålls för närvarande i samband med kyrkans regionfest, det vill säga lördag 13/10 i Nässjö. Alla Equmeniaföreningar i regionen har rätt att skicka ombud.
 
Ombud till Equmeniakyrkans Kyrkokonferens 10-12 maj i Gävle.
Inför kyrkokonferensen 2018 bjuder vi in till två regionala samlingar i Region Öst. En god möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer tas upp under kyrkokonferensen i Gävle.
Vid samlingarna deltar ledamöter från kyrkostyrelsen, kyrkoledningen och sakkunniga från kansliet i Alvik. Tillsammans med dem får du information och kan i samtal sätta dig in i en del av de ärenden som kommer upp under ordinarie kyrkokonferens.
Mer information om samlingarna inför Kyrkokonferensen finns här.
 
Ombud till Equmenias Riksstämma i Linköping 2018-11-23 -25.
Alla Equmeniaföreningar har rätt att skicka ombud.