Brev från Kyrkoledarna – v. 20

Brev från Kyrkoledarna

Den kommande söndagens evangelietext får vi, som alltid, också läsa i ljuset av den situation vi befinner oss i och orden om att gå in i kammaren och stänga dörren blir inte bara en uppmaning från Jesus utan också ett konstaterande att så lever många idag.

I våra böner glömmer vi inte de som tvingas vara ensamma, särskilt de äldre men också andra som av olika skäl tvingas vara mer eller mindre instängda.


Bönens gåva är tillgänglig oberoende av tid, rum och andra yttre omständigheter. En del av oss har mera tid just nu, andra mindre men oavsett behöver vi vara rädda om varandra och se att vi människor reagerar väldigt olika i den nuvarande situationen. Det är inte självklart enkelt att be bara därför att man har mera tid – det kan också vara så att oro och andra tankar gör det svårare att samla ihop sig och hitta goda rutiner och vanor.

På Equmeniakyrkans hemsida finns nu material som vi tidigare berättat om och som handlar om ett flerårigt arbete med kyrkosyn och självförståelse. Det har tidigare aktualiserats i kyrkokonferens och vinterkonferens. Det har mött stort intresse när frågor lyfts om vilka vi är och hur vi bättre ska kunna fungera tillsammans. På ett storseminarium kyrkokonferensen 2018 formulerades exempelvis ett stort antal önskemål och behov som samlades in och har beaktats i det fortsatta arbetet med dessa dokument som nu presenteras. På vinterkonferensen 2019 och i andra sammanhang har frågeställningar fördjupats och behov synliggjorts. Någon har undrat om Equmeniakyrkan nu har en ny kyrkosyn och om vi är ett annat sammanhang jämfört med tidigare. På ett vis är det förstås så att saker och ting förändras hela tiden men ett av syftena är att beskriva hur det ser ut idag. Samtidigt vill kyrkoledningen och kyrkostyrelse peka på ett antal utvecklingsområden där vi tror att det är möjligt med både förtydligande, fördjupning och förändring.

Ett av våra grundord är relation. Vi lever och finns tillsammans och i gemenskap – i minst under pågående pandemi är det viktigt att påminna om detta.

När Nya testamentet talar om den kristna kyrkan och församlingen används organiska bilder av trädet, kroppen. Det är bilder som vi tror är relevanta också idag. När en av de nytestamentliga församlingarna behövde stöd så hjälpte andra till. Så vill vi att det också ska vara i Equmeniakyrkan. Under de år vi har tjänat i kyrkans ledning har vi också i olika steg bearbetat olika saker. Vi har från början haft ett stort fokus på kyrkosyn, när vi talat om församlingars förnyelse, utveckling och växt, församlingar som Guds redskap, oavsett hur stor eller liten den är numerärt. Vi har talat om frimodig evangelisation, försonande gemenskap och samhällsinriktad diakoni som församlingars tre delar. Vi har lyft upp missionsuppdraget och att vi som kyrka är sända i Guds mission. Det senaste året har vi särskilt lyft fram vårt internationella missionsuppdrag. Allt detta är också kyrkosyn.

Det fortsatta samtalet om kyrkosyn förs utifrån stadgar och andra gemensamma dokument som bland annat anger att församlingarna är självständiga. Att vara självständig är inte detsamma som att vara isolerad – något som internationella samarbetskyrkor ibland påminner oss om.

Hur församlingens arbete ska utformas, vem eller vilka som ska inneha tjänster i församlingen och vilka gudstjänster som ska firas – avgörs lokalt och så kommer det även att bli framöver (gäller självklart även vigselgudstjänster). Om formella beslut ska fattas kring kyrkosyn så görs det av kyrkokonferensen.

Vi hoppas att de dokument som kyrkostyrelsen presenterar för kyrkokonferensen ska läsas och samtalas om. De ska ses som gensvar på frågeställningar och praktiska behov som formulerats i församlingar och bland ordinerade medarbetare.

Onsdagen den 20 maj kl 11.30 är du välkommen till ett samtal via Facebook där vi pratar om kyrkosynsdokumenten och några av de frågor som behandlas där. Vill du själv ställa en fråga till oss om dessa dokument så går det bra att göra redan nu på kyrkoledarna@equmeniakyrkan.se, så skall vi svara på dessa i samtalet. Har du inte möjlighet att vara med live, så kommer vi att lägga upp sändningen så att den också går att se i efterhand.

Och så räknar vi förstås med att detta samtal kommer att pågå framöver, förhoppningsvis snart under villkor där vi kan ses och mötas på annat sätt än nu.

Vi önskar Guds glädje och välsignelse över ditt liv och din tjänst!

Lasse Svensson, Sofia Camnerin, Olle Alkholm