Brev till församlingarna, juli 2011

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 juni, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ladda hem brevet som pdf >

.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Med den visionen får vi arbeta i den nya kyrkan Gemensam Framtid. Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid var samlad för första gången i mitten av juni och sänder sin hälsning till alla församlingar i bildarsamfunden. I samband med styrelsemötet hade vi också möjlighet att besöka två församlingar – på Styrsö och på Öckerö – som utifrån sina, sinsemellan väldigt olika, förutsättningar, satsat på förnyelse och utveckling. Det var inspirerande att se de olika uttrycken för möjlighet till möte med Jesus Kristus, som de skapar.

Kyrkostyrelsen fick av bildarmötet uppdrag att, senast 2014, återkomma med förslag till namn på den nya kyrkan och till dess är vi Gemensam Framtid. I det här brevet beskriver vi en del av allt arbete som är i gång för att forma den nya kyrkan, till innehåll och struktur.

En försmak av den nya kyrkan

”Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och låter sig formas av kyrkans Herre. Vi vill vara en kyrka som säger som det är – en sann röst i världen som utmanas av Guds rike”. Så står det i inledningen till Gemensam Framtids strategiska plattform.
Gemensam Framtid siktar mot framtiden men har en djup förankring i den kristna kyrkans rötter. Det speglas i valet av tre fokusområden under det första året som ska ge en försmak av den nya kyrkan, en försmak som ska ge mersmak:

Bibel och bön – En ny läsarrörelse, där människor i och utanför församlingarna upptäcker Bibeln och bönen som kraftkällor i livet.
Ansvariga är Ulla Marie Gunner och Per Westblom, missionssekreterare i SMK respektive SB.

Uppdraget – Det gamla missionsuppdraget som förnyas när vi ser våra närmiljöer med Jesu ögon och blir aktivt närvarande.
Ansvariga är Gunilla Ikponmwosa, missionssekreterare i MK, och Lennart Renöfält, distriktsföreståndare i SMK.

Trovärdighet – I förnyelse av vår tro vill vi bli en kyrka där det vi säger och det vi är stämmer överens – i de nära relationerna och i de stora globala frågorna.
Ansvariga är Inga Johansson, handläggare för kyrka-samhälle, SMK, och Anders Svensson, ekumenikansvarig, MK.

Fler av de tre bildarsamfundens anställda kommer att engageras i arbetet med dessa tre fokusområden. Insatserna planeras under hösten, presenteras på hemsidan och vid regionala rådslag i höst och blir synliga i församlingarna under hela 2012.

Strategiskt inriktningsarbete

Nu är också processen igång när det gäller att bestämma kurs och prioritera inför det långsiktiga arbetet. Vad vill vi göra som kyrka från 2013 – så tron blir gränsöverskridande?! Detta arbete kan bara göras i samspel med församlingarna. Remissförfarandet med teologisk grund har visat en ny väg, för att komma fram till gemensamma beslut – men också hur vi kan utmana varandra med olika perspektiv.

I början av hösten kommer alla församlingar att få ett brev med datum för regionala mötesplatser liksom frågor kring några spjutspetsområden om vilka inriktningar som behövs de första åren. Genom samtal på regionala samlingar och hemma i församlingen skapas möjlighet att göra de prioriteringar, som bidrar till att den nya kyrkan kan göra skillnad! På så sätt kan en verksamhetsplan mejslas fram i en rörelse, där vi utmanas såväl lokalt som nationellt. Verksamhetsplanen fastställs sedan på kyrkokonferensen 2012.

Ansvarig för projektarbetet med det långsiktiga arbetet, är Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg SMK.

Regionutredning

Den gruppen som arbetar med regionutredningen (RUG) består av elva personer, med erfarenhet från de tre bildarsamfunden, distrikten, Bilda, folkhögskolorna, delar av det offentliga samhället, equmenia och Gemensam Framtid. I slutet av oktober skall en första, preliminär idéskiss överlämnas till styrelsen för Gemensam framtid. Förslag till beslut ska läggas fram i 2012 års kyrkokonferens och riksstämma. Just nu arbetar gruppen med analys av tidigare insamlade synpunkter kring regionfrågan, studier av nuläget och mål och visioner för framtiden. Inför arbetsdagen i augusti läggs de första byggstenarna på bordet samtidigt som gruppen – tillsammans med övriga organ i Gemensam Framtid – går in i en fas av samtal och dialog med församlingarna runt om i landet.

En kommunikationsplan för regionutredningen på www.equmeniastruktur.wordpress.com >

Ordförande i regionutredningen är Rune Larsson, södra Götalands distrikt SMK, och sekreterare (med 40% anställning ) Ann Westblom, pastor i SB.

Kyrkoledare

För att förbereda val av kyrkoledare, vill vi inbjuda till samtal om ledarskap. Under hösten kommer det att ske bland annat i form av:
• Seminarium om ”Makt och ansvar i ledarskapet” 18 oktober, Lidingö.
Information finns på www.bilda.nu
• Debattforum på webben – håll utkik på www.equmeniakyrkan.se
• Samtal om framtida ledarskap i samband med olika samlingar, mer information kommer.

I samband med höstutskicket till församlingarna i augusti/september, kommer information om da-tum och möjlighet till ytterligare nominering inför kyrkoledarval.

Kansli i Alvik

Etablering av ett kansli och de funktioner som behövs, förbereds även i projektarbeten under hösten. Redan från mitten av augusti finns Gemensam Framtid i Ekumeniska Centret i Alvik, Stockholm, besöksadress Gustavslundsvägen 18, (t-bana och tvärbana Alvik).

Där kommer inledningsvis Ann-Sofie Lasell, ordförande (arvoderad på halvtid), processledarna Lasse Svensson och Anders Marklund, projektledare Thord-Ove Thordson och Ann Westblom, sekreterare i regionutredningen att ha sina arbetsplatser.

Med önskan om en god sommar och inspiration att tillsammans forma Gemensam Framtid!

Ann-Sofie Lasell
Ordförande i kyrkostyrelsen
Gemensam Framtid

 

Ladda hem brevet som pdf >