Dags att nominera kandidater till kyrkostyrelsen

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Till församlingarna i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan

Inför kyrkokonferensen i Linköping 2012 behöver valberedningen förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Styrelsen ska spegla kontinuitet och förnyelse, och det är viktigt med bra kandidater.

Valberedningens uppdrag beskrivs i stadgarna för Gemensam Framtid i §17:

1.   Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokonferen-sen, val av styrelse och revisorer. Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.

2.   Valberedningen skall upprätta valsedel till kyrkokonferensen med de förslag på ordförande och kandidater till kyrkostyrelsen som valberedningen förordar. Hänsyn skall tas till kyrkans mångfald. Valsedeln kan innehålla namn utöver det antal som skall väljas.

3.   Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församling i Gemensam Framtid. Förslag skall lämnas skriftligt till valbered-ningens ordförande senast fyra månader före kyrkokonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande. Valberedningen kan föra fram egna kandidater. Samtliga föreslagna skall vara medlemmar i någon av Gemensam Framtids församlingar. Valberedningens förslag skall vara församlingarna tillhanda senast en månad före kyrkokonferensens början.

4.   Valberedningen består av nio ledamöter som var och en väljs på tre år. Varje år väljs tre nya ledamöter. Ledamot kan ej omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.

På bildarmötet i Stockholm 2011 valdes fem styrelseledamöter på tre år, fem på två år samt fyra ledamöter på ett år. Det är i första hand till dessa fyra platser vi efterfrågar förslag på kandidater. Ange om förslagen kommer från församlingsmöte eller styrelsemöte samt datum för beslutet.

Vi kommer att presentera förslag på ordförande samt minst fyra styrelsekandidater inför beslut på kyrkokonferensen 2012, förutsatt att antalet styrelsemedlemmar på 14 kvarstår. Stadgarna (§9) säger att kyrkostyrelsen består av ordförande samt 10–14 ledamöter. Ledamöter väljs för en tid av tre år. Varje år väljs det antal som krävs utifrån det antal ledamöter som konferensen beslutar. Ordförande väljs för en tid av ett år.

Välkomna med nomineringsförslag till valberedningens ordförande senast 17 januari 2012..

Stefan Nilszén
ordf

Gemensam Framtids valberedning
c/o Stefan Nilszén
Vallmovägen 19
125 52 Älvsjö
stefan.nilszen@teliasonera.com

Brevet som PDF >

Valberedningens ledamöter

Från Svenska Missionskyrkan
.
­Stefan Nilszén (ordf)
08-504 628 55
stefan.nilszen@teliasonera.com

.
­Daniel Strömner
073-958 83 46
daniel.stromner@smu.se
Elin Alm
031-339 30 67, 070-774 63 81
elin@betlehemskyrkan.se
.
.
Från Svenska Baptistsamfundet

.
­Lennart Gustafson
019-32 28 31, 070- 58 69 793
en.lennart.gustafson@telia.com
.
­Sven-Gunnar Lidén
070-373 54 59
sgl@baptist.se
.
Ingrid Ekegren
070-307 77 88
ingridekegren@hotmail.com
.
.
Från Metodistkyrkan i Sverige
.
Margareta Kjernald (v.ordf)
070-783 19 00
margareta@stjakob.se
.
Bengt Ekelund
0767-10 71 61
bengt.ekelund@metodistkyrkan.se
.
­Bitte Boström
0498-500 53
bitte@konkarongen.se
.
­