I Coronatider

Info om Corona

Det finns bra information och viktiga rekommendationer på Equmeniakyrkans hemsida, se www.equmeniakyrkan.se Läs! Denna information uppdateras kontinuerligt! Därtill några reflektioner från oss på regionkontoret:

Om själva Corona
Genom information och ändrade beteenden kan vi minska och fördröja smittspridning. Det är viktigt att följa de råd som ges av myndigheter och på Equmeniakyrkans hemsida.

För vår regionala verksamhet i Svealand innebär det att alla samlingar och arrangemang ställs in när det gäller att mötas fysiskt. Det är tråkigt då många sett fram emot en rad av viktiga arrangemang. Vissa samlingar kommer skjutas fram tills de kan genomföras medan annat kommer att genomföras på webben. Mer information kommer efterhand. Se hemsidan.

Som församlingar och enskilda är det viktigt att vi gör sakliga bedömningar. Vara lugna men ta oro och rädsla på allvar. Vi behöver inse att många tillhör riskgruppen (eller har närstående som gör det) och därför måste vara extra försiktiga. Fullt friska kan ha familjemedlemmar vars läkare rekommenderar hela familjen till karantän eftersom någon i familjen med stor sannolikhet inte överlever ett Coronavirus.

Om församlingens/equmenias verksamhet och funktion.
Församlingen/Equmenia behöver besluta vilka samlingar som ställs in och vilka som ska fortgå. Dessa beslut tas av församlingsledningen. Finns Krisgrupp så aktivera den!
Vanligast att ställa in är mindre viktiga samlingar, samlingar med mestadels äldre och där deltagare reser långa vägar.
Vi behöver även beakta att verksamhet som genomförs kan kritiseras och uppfattas som oansvarig.
Inse och respektera att det kan finnas medlemmar som av olika skäl inte vill eller kan fullfölja sina åtaganden i församlingen: att delta i kommittéer, städgrupper, gudstjänstmedverkan osv.

Den uppkomna situationen skapar nya behov men därmed också nya möjligheter för församling att vara Kristi kropp och förmedla hopp och tröst. Församlingen kan hitta nya sätt att möta annorlunda behov, vara ett stöd och hjälp som kanske inte andra instanser i samhället klarar av att möta. Behov och möjligheter varierar beroende på ortens och församlingens situation.
Kanske kan kyrkan bli en plats för hjälp med inköp, extra barnpassning, läxläsning, sovsalar, sjukvårdsmottagning istället för provisoriska tält, osv. Det kan finnas många idéer men de behöver utgå från aktuella behov och vilka möjligheter och resurser församlingen kan skapa.

Om församlingens funktion och andliga liv.
Hur kan församlingens gemenskap, diakoni och omsorg fungera när normala vägar stängs? Viktigt att hitta alternativa sätt att värna gemenskap och samhörighet.
Församlingen/föreningen kan delvis behöva hitta andra kanaler för att upprätthålla kontakt med varandra och andra.
Det är viktigt att församlingsledning känner till medlemmarnas hälsa och välmående för att kunna göra en insats där så behövs. Att vara ett samtalsstöd eller att handla, städa osv. Telefonen är nu jätteviktig i den personliga kontakten. Upprätta telefonkedjor!Låt omsorgsgruppen utökas och anställdas resurser omfördelas.
Om konsekvenserna blir allvarliga när det gäller människors privatekonomi med konkurser, arbetslöshet osv medför det extra påfrestningar och ökade behov också för församlingen.

Mitt i detta kan församlingen vara en viktig aktör för människor som har det svårt fysiskt och psykiskt.  Allt för många svårigheter och negativa nyheter kan utlösa hopplöshet, ångest och förtvivlan. Evangeliet, frälsningen och hoppet om evigt liv genom Jesus och Andens kraft i svårigheter, vänskapen i församlingen är några av de kraftkällor som vi har till förfogande och som har en befriande och trygghetsskapande kraft.

När möjlighet finns har det ett värde att gudstjänster och andakter sänds på nätet, eller att man bestämmer vissa tidpunkter när alla som har möjlighet ber. Vissa församlingar ber medlemmarna ställa alarm kl. 12 varje dag för att då, vart man än befinner sig, tar en stund i bön.
Många sänder andakter och reflektioner via sociala medier.

Situationen kan få oss inse vad som är verkligt viktigt
Oavsett vad som händer fortsätter församlingen att vara Guds församling. Det uppdraget är större och mer djupgående än att bedriva verksamhet i kyrkolokalen.
I krisen kan det andliga livet fördjupas, Guds kärlek och nåd bli ännu mer central, bön och bibelläsning och omsorg blir än mer angeläget.

Många i församlingar och föreningar har ett enormt stort engagemang och lägger massor av tid och kraft på det lokala arbetet. I rådande situation kan vissa personer och funktioner bli extra hårt belastade. Det kan uppstå osäkerhet om vad som är bäst, hur okända situationer ska hanteras. Det kan uppstå stress över allt det man skulle gjort men nu inte kan göra.

Om du känner så, ta ett djupt andetag, tacka Gud för hans nåd som varar evigt, för solen som skiner, för maten som smakar, för vänner och för allt som trots allt fungerar väl. Ingen församling går under för att gudstjänster och arrangemang ställs in. Ingen pastor eller ungdomsledare blir överflödig eller onyttig för att de vanliga uppgifterna inte kan utföras.

Om du just nu inget kan göra, ta då igen dig eller gör annat som du aldrig annars hinner.

Mitt i det svåra finns också utmaningar och möjligheter.
Och mitt i allt finns Gud med.
Om Guds beskydd och välsignelse ber vi!

Vi anställda på region Svealand finns till er tjänst även i rådande situation.

Helen Friberg
med arbetslaget Stefan Klingberg, Alf Rikner, Rickard Lundgren, Tina Eriksson, Anna Gustafsson, Anja Wändal.