Möjlighet att nominera – ny regional kyrkoledare i Region Öst

Det har tidigare meddelats att Peter Bernhardsson kommer avsluta sin tjänst som regional kyrkoledare i Region Öst efter sommaren. Med anledning av detta ges samtliga församlingar i Equmeniakyrkan möjlighet att nominera ny regional kyrkoledare. Eftersom kyrkokonferensen nu är framflyttad kommer val av ny regional kyrkoledare ske på kyrkokonferensen i september 2020, istället för i Augusti 2021 som tidigare meddelats. Nedan finns det mail som gått ut till samtliga församlingar i sin helhet med mer information:

Equmeniakyrkan logotyp

Det har tidigare meddelats att Peter Bernhardsson kommer avsluta sin tjänst som regional kyrkoledare i Region Öst efter sommaren. Med anledning av detta ges samtliga församlingar i Equmeniakyrkan möjlighet att nominera ny regional kyrkoledare. Eftersom kyrkokonferensen nu är framflyttad kommer val av ny regional kyrkoledare ske på kyrkokonferensen i september 2020, istället för i Augusti 2021 som tidigare meddelats. Nedan finns det mail som gått ut till samtliga församlingar i sin helhet med mer information:

Vänner!
Det är mycket speciella tider, vilket bland annat fått till följd att kyrkokonferensen flyttas fram till 18-20 september i år. Detta meddelade kyrkostyrelsen efter sammanträde den gångna helgen. Tidigare har också kommunikation gått ut om att Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare i region Öst, valt att säga upp sin tjänst från 16 augusti 2020.

Det faktum att kyrkokonferensen är uppskjuten gör att kyrkostyrelsen bedömer att vi nu kan tillsätta en ny ordinarie regional kyrkoledare vid konferensen i september, istället för att ha entillförordnad regional kyrkoledare fram till kyrkokonferensen i augusti 2021.

Följande säger stadgar och Teologisk grund:

§ 15 Regioner och regionala kyrkoledare
2. För varje region skall finnas en regional kyrkoledare med det uppdrag som anges i Teologisk grund. Den som är ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyrkan kan utses till regional kyrkoledare. Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med berört regionråd. Inför val av regional kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet skall ske. Regional kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om fyra år. Vid behov utser kyrkostyrelsen tillförordnad regional kyrkoledare fram till nästa ordinarie konferens.

Ur teologisk grund:
”Kyrkoledaren, som är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare, skall

Ur teologisk grund:
”Kyrkoledaren, som är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare, skall

  • vara för samordning och tillsyn i omsorg om Equmeniakyrkans liv och gemenskap,
  • främja förkunnelse och själavård,
  • arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet,
  • följa utvecklingen i Equmeniakyrkan och beakta dess framtidsfrågor,
  • tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Equmeniakyrkans arbete,
  • verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.

Stadgarna ovan anger att nomineringar skall vara kyrkostyrelsen tillhanda åtta månader innan kyrkokonferensen. Eftersom läget är som det är har kyrkostyrelsen bedömt att man kan låta nomineringen vara öppen fram till ett senare datum och därmed valt att förkorta sin egen handläggningstid.

Därför inbjuds alla församlingar inom Equmeniakyrkan att nominera person/personer till rollen som regional kyrkoledare i region Öst. Nomineringstiden är 1 april till 15 maj.

Nomineringar skickas till kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se 
senast 15 maj.

Efter 15 maj kommer en arbetsgrupp påbörja arbetet med intervjuer för senare beslut i kyrkostyrelsen om vem man föreslår kyrkokonferensen att välja till regional kyrkoledare i region Öst. Arbetsgruppen består av två personer ur kyrkostyrelsen och en representant från Equmenia och leds av kyrkoledaren. Till arbetsgruppen adjungeras Equmeniakyrkans personalchef.

Ovan nämnda arbetsgrupp relaterar till en referensgrupp inom region Öst bestående av fem personer ur regionrådet som utses av avgående regional kyrkoledare. Arbetsgruppen strävar efter konsensus såväl inom sig men också tillsammans med referensgruppen. Kan inte detta uppnås beslutar arbetsgruppen om vem man föreslår kyrkostyrelsen nominera till kyrkokonferensen. Under processen kommer också facklig samverkan att ske.

Tjänsten kommer också utlysas och är möjlig för intresserade att söka.

Den eller de personer församlingen väljer att nominera behöver inte vara tillfrågade men skall uppfylla kraven som stadgan ställer.

Jag är väl medveten om att det just nu är svårt att mötas till styrelsemöte och en ännu större utmaning att få till församlingsmöte och därför har Equmeniakyrkan tagit fram en hemsida med tips på sätt att mötas utan att mötas fysiskt.https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/onlinemoten-och-telefonkonferens/

Att välja ledare inom kyrkan är en stor, viktig och helig uppgift. Ta uppgiften att nominera på allvar. Ta med frågan i förbön och lyssna efter helig Andes ledning i dessa viktiga frågor.Lukas 10:2 Jesus sade till dem: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.

Med önskan om Guds fred!

Lasse Svensson
Kyrkoledare”