Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo juni -20

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 juni, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Efter ett långt uppehåll kommer här nu äntligen ett nytt nyhetsbrev om det hälsovårdsarbete i våra tre samarbetskyrkor i de båda Kongorepublikerna som får stöd från Equmeniakyrkan.

Nytt sedan senaste nyhetsbrevet är att Christer Daelander, som tidigare ansvarat för hälsovårdsarbetet i de båda Kongo nu lämnat över ansvaret till mig, Johan Lindgren. Till min hjälp har jag de frivilliga i den s.k. Hälso- och sjukvårdsgruppen: Ulf Hållmarker; Agneta Lillqvist Bennstam, Håkan Lilja och Lars-Olov Karlsson.

Christer arbetar fortfarande kvar som Regionsamordnare för Afrika med ansvar för kyrkorelationer, arbetet i Liberia och Mocambique samt den humanitära organisationen ASUdh i Kongo-Brazzaville.

Jag, Johan, ansvarar för projekt av olika slag i de båda Kongorepublikerna samt då alltså även hälsovårdsarbetet.

En ny ordning har för 2020 bestått i att en av deltagarna i Hälso- och sjukvårdsgruppen övertagit ordförandeskapet i gruppen. Det låg tidigare på Christer Daelander. Ulf Hållmarker har iklätt sig ordförandeskapet. Lars-Olov Karlsson skriver gruppens protokoll och deltar aktivt i ansökningsprocessen. Håkan Lilja har varit aktiv i frågor som rör förlossningsvården och har ett ansvar för de hälsovårdsambassadörer och andra som verkar ute i Equmeniakyrkans församlingar. Agneta Lillqvist Bennstam har sedan länge kontakt i Mai Ndombeområdet och arbetet med ett vaccinationsprojekt. För närvarande har det blivit svårt med finansieringen av det projektet och ansträngningar pågår för att hitta lösningar. Agneta är även medansvarig för ansökningar från samarbetskyrkornas nätverk.

Nytt ledarskap för hälsovårdsarbetet i CEC och EEC

Helt nyligen har både Evangeliska samfundet i Kongo Kinshasa (CEC) och Evangeliska kyrkan i Kongo-Brazzaville (EEC) bytt ledarskap i sina hälsovårdsdepartement. I CEC är nu pastor och sjuksköterska Freddy Mizonza chef och i EEC är Dr Bruno Kibangou ny ansvarig. I CEBU fortsätter Dr Moverobe, med många år på posten, sitt arbete.

Enkät om hälsovården i samarbetskyrkorna

För att få en aktuell uppfattning om var och på vilket sätt resursstöd från Sverige bäst gör nytta har vi skickat ut enkäter till alla vårdenheter där de ombetts beskriva sina arbetsförhållanden, brister i resurser och sina medicinska resultat. Vi har nu bearbetat materialet som belyser situationen ur en mängd aspekter vid de 47 enheterna. Av enkäten framgår att många enheter är små och ligger ute på landsbygden. De flesta enheterna har förlossningsverksamhet och förebyggande arbete med mödra- och barnavård, familjeplanering och vaccinationer.

Sjukvårdsinrättningarna täcker sammanlagt in sjukvårdsbehov för mer än en halv miljon invånare, även om vi inte vet exakt hur många som också kan nyttja andra sjukhus i samma geografiska områden. Personalen uppgår till ungefär 375 personer varav ca 30 är läkare, nära 200 är sjuksköterskor och 30 barnmorskor och därtill kommer administrativ personal och servicefunktioner. Till detta kommer det ekumeniska institutet med specialistvård, IME i Kimpese som i sig har ca 300 medarbetare och som vi också har en relation till. IME täcker ett område med nära en miljon invånare.

Resultatet från enkäten kommer att utgöra underlag för samtal med det kongolesiska hälsovårdsnätverket d.v.s. departementscheferna i respektive samarbetskyrka och samordnaren Dr Baudouin Makuma.

Några axplock visar att det under treårsperioden 2016-18 förlöstes 18 215 kvinnor varav 10,2% med kejsarsnitt. Det får ses som en helt acceptabel frekvens. 16 mödrar dog, de flesta i blödningar efter förlossningen. Detta motsvarar 88 döda/100 000. Även när kyrkornas statistik räknas var för sig är resultatet bättre än de bägge ländernas officiella statistik. Mycket kan dock fortfarande förbättras genom bättre information och övervakning under graviditet och förlossning. (jfr Sverige 4/100 000.)

På samma sätt är barnadödligheten vid förlossning och senare fortfarande hög, men här är statistiken osäkrare.

Ny insamlingsdepå och samarbete med Human Bridge

Den nya insamlingsdepån i Ekenässjön utanför Vetlanda är nu igång och det går bra att skicka förbandsmateriel, babypaket, lakan, handdukar och även idrottsutrustning. Du hittar instruktioner om detta här. Där kan du också läsa om hur du kan förmedla sjukvårdsutrustning till Kongo genom vår nya samarbetspartner Human Bridge.

Läget i CEBU och stöd till samfundets hälsovårdsarbete

Mai Ndombe är en av de fattigaste provinserna i Kongo-Kinshasa. Därav följer också att CEBU, Det förenade baptistsamfundet, är det fattigaste av de tre samfund som Equmeniakyrkan samarbetar med i de båda Kongo. Idag finns ett Ebolautbrott strax norr om provinsen, Covid-19 fall finns strax söder om provinsen och många mässlingsfall rapporteras från området. Provinsen är i stor avsaknad av infrastrukturer och på landsbygden finns vare sig el eller rinnande vatten. Detta ställer stora krav och utmaningar för all sjukvårdspersonal.

Utöver denna situation, är även CEBU inne i en kris, med motsättningar mellan de olika ledarna; Generalsekreteraren, Missionsstyrelsen och de olika departementscheferna. Equmeniakyrkan har beslutat att hålla inne all finansiering av insatser inom CEBU. Tills alldeles nyligen gällde det beslutet även hälsovårdsinsatser. Nu tror vi oss dock ha funnit en modell för säker finansiering. Det innebär att stöd snart kommer att kunna ges till tre hälsovårdsprojekt.

De projekt som det handlar om är dessa: Stöd till bekämpning av Covid-19; Upprustning av solpaneler och förbättring av belysning i operationssalar på två sjukhus, Mimia och Semendua samt Lönetillägg till läkare som accepterat att arbeta i den fattiga provinsen Mai Ndombe.

Covid-19 bekämpningen bygger på distribution av informationsmaterial till personal och befolkning samt material för att respektera distans och handtvätt. Sjukhusen i Mimia och Semendua har gamla solpaneler som behöver bytas ut. Klimat med häftiga regn och åska, sliter hårt på materialet. För att upprätthålla god funktion behöver materialet förnyas. Lönetillägget möjliggör läkarbemanning på de isolerade sjukhusen. Utan detta tillägg skulle det vara oerhört svårt att få läkare att acceptera en arbetsplats som ligger långt inne i regnskogen utan farbara vägar för att komma dit.

Inom CECs hälsovårdsarbete stödjer Equmeniakyrkan under år 2020 följande:

Solenergi
Vi har tidigare gett stöd till installationer av solceller på ett antal sjukhus och vårdcentraler. Nu går vi vidare med det och ger mer stöd på för installationer på orterna Yangala och Mahana. Det är fråga om installationer av fyra solpaneler med tillhörande utrustning som batterier och åskskydd.

Uppföljning av hälsovårdsarbetet
Uppföljning och granskning av de olika sjukvårdsenheterna inom CEC:s ansvarsområde har under längre tid varit eftersatt. Det är viktigt för hälso- och sjukvårdsdepartementets ledning att kunna följa verksamheten på de olika enheterna. Detta för att kunna få en uppfattning av arbetssätt och kvaliteten i vården. Uppföljningen ger underlag för förbättringar och utveckling av olika slag. Uppföljningsresorna genomförs framför allt med motorcykel.

Stöd till bekämpning av Coronapandemin
Även Kongo-Kinshasa har drabbats av Coronapandemin och CEC gör insatser för att motverka spridning och även skydda personalen på sina olika sjukvårdsenheter från smittan. Det gäller inköp av olika slag av utrustning och material såsom munskydd, desinfektionsmedel, tvättutrustning etc. Det är även fråga om stöd för att ge möjlighet till att sprida information.

Inom EECs hälsovårdsarbete stödjer Equmeniakyrkan under år 2020 detta:

Stöd till Hiv-drabbade barn.
Götene församling ger via Equmeniakyrkan stöd till ett 50-tal barn mellan noll och 15 år som är drabbade av HIV. En del av barnen är föräldralösa. Stödet gäller framför allt inköp av olika läkemedel mot följdsjukdomar.

Barnmorskeutbildning
Det råder brist på barnmorskor. Equmeniakyrkan understödjer därför omkostnaderna för att under drygt två år vidareutbilda fyra stycken sjuksköterskor till barnmorskor. De utbildas i Brazzaville och kommer sedan att tjänstgöra på vårdinrättningar på landsbygden.

Stöd till bekämpning av Coronapandemin
ASUdh, katastrof- och hjälporganisation inom EEC i samverkan med Equmeniakyrkan och Norska Missionskyrkan, vill göra en insats för att motverka Coronasmittan. Projektet är inriktat på insatser inom sjukvård men även på information och inköp av bland annat matpaket etc. Norska Missionskyrkan är också med och finansierar insatsen. Vidare finns det en förhoppning om att kunna söka stöd för resterande budget från ett FN-organ baserat i Brazzaville.

Eventuellt kan något mer projekt inom EEC komma att bli aktuellt under andra hälften av året.

Insamling

I dessa tider med rådande Coronapandemi har vi sett att de insamlade medlen till hälsovårdsarbetet gått ned väsentligt. Vi vill bara kort uppmuntra dig och din församling att fortsätta att ge för behoven de består även om världen på många sätt ser annorlunda ut. Människor blir fortfarande sjuka och gravida kvinnor behöver fortfarande föda, vara för att ge några exempel. Vi vill därför vädja om ert fortsatta stöd. Det är så viktigt! Tack för ert engagemang för hälso- och sjukvård i de båda Kongo!

Med önskan om en trevlig sommar!

Johan Lindgren,
Samordnare Afrika

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se