Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo mars -21

Hej!

Här kommer åter lite information om vad som är aktuellt i det hälsovårdsarbete som Equmeniakyrkan understödjer i de båda Kongo-republikerna.

Godkända projekt för år 2021
I slutet av 2020 kom det in ett flertal ansökningar om bidrag för projekt inom hälso- och sjukvårdsområdet från våra samarbetskyrkor inom EEC, CEBU och CEC. Totalt rörde det sig om ett belopp på ca 2 300 000 sek. I Arbetsgruppen för Hälsa i Kongo här i Sverige har vi sedan haft en dialog med samarbetskyrkorna om innehåll, kostnader, behov av förklaringar osv. Det har inte varit möjligt att ge stöd till alla de behov och önskningar som inkommit. De medel som vid ingången till 2021 fanns till förfogande var ca 1 600 000 sek, vilket innebär att det varit nödvändigt att välja ut och prioritera vissa projekt. Ett normalt år hade vi förmodligen haft en större summa att röra oss med men under pandemiåret 2020 samlades betydligt mindre än vanligt in. Insamlade medel för hälso- och sjukvård i Kongoländerna uppgick år 2020 totalt till drygt 1 100 000 sek. Den budgeterade summan var drygt 2 000 000 sek. Ett sådant bortfall sätter naturligtvis spår. Förhoppningsvis blir år 2021 ett bättre insamlingsår. Vid ett arbetsmöte i slutet av januari beslöt arbetsgruppen att ge stöd till ett antal projekt inom de olika samarbetskyrkornas hälso-och sjukvårdsarbete. Nedan följer en redogörelse över detta:

EEC

Barnmorskeutbildning:
Fyra sjuksköterskor har påbörjat en utbildning till barnmorska. Utbildningen pågår i tre år och under 2021 kommer de fyra personerna att få stöd för att kunna genomföra det andra utbildningsåret. Utbildningen äger rum i Brazzaville.

Inköp av utrustning för mindre kirurgi:
EEC vill köpa in utrustning och material för kirurgi och förlossningsvård till sju olika vårdenheter, det gäller Inkouélè, Mansimou, Musana, Ngouédi, Indo, Ingoumina och Loubetsi.

Inspektionsresor:
De ansvariga för hälso-och sjukvården vill göra en resa för att ha en dialog med de ansvariga inom EEC:s olika vårdenheter. Det ger möjlighet att fånga upp statistik, föra en dialog om verksamheten men också diskutera möjligheter till utveckling av verksamheten på enheten.

Mediciner till Hiv-smittade barn:
Sedan flera år tillbaka har Equmeniakyrkan genom Equmeniakyrkan i Götene gett stöd till barn som smittats av HIV. I stödet ingår inköp av mediciner mot sekundärsjukdomar men även hjälp till fortbildning av personalen.

CEBU

Utbyte av och förbättring av solenergisystem:
På sjukhusen i Bendela och Duma vill man byta ut batterier och även material för åskskydd och på så sätt förbättra kapaciteten på solenergisystemet som finns installerat sedan tidigare. Ledningen för CEBU:s hälso-och sjukvård arbetar under knappa förhållanden och stöd kommer nu att finnas för inköp och installation av solceller på Hälso- och sjukvårdsdepartementet.

Lönetillägg läkare:
De statliga lönerna är låga och kommer inte heller alltid med regelbundenhet. För att få läkare att flytta till och även stanna i det isolerade Mai Ndombe-området har ett ekonomiskt stöd sedan flera år tillbaka utbetalats till sex läkare anställda på CEBU:s hälso- och sjukvårdsdepartement. Detta kommer vi att göra även år 2021.

Covid 19 – bok:
I Kongo Kinshasa har det under Coronapandemin funnits ett TV-program där man gått igenom hur man på bästa sätt skyddar sig mot Covid 19. Ett stort antal frågor från allmänheten, vanligt folk har tagits upp. Nu har en bok ställts samman där frågor och svar finns nedskrivna. Vi stöder inköp av ett antal av dessa böcker som då kan distribueras och studeras på framförallt sjukhus, i skolor och i kyrkor.

CEC

Vattenförsörjning:
Bra vatten och stabil tillförsel av vatten är en grundläggande förutsättning för många av de sjukvårdande insatserna som sker på ett sjukhus. CEC vill förbättra vattenförsörjningen på tre av sina sjukhus; Kibunzi, Kinkenge och Sundi-Lutete. Vi vill vara med och stödja denna satsning.

Inköp utrustning andningsmasker:  Vi planerar att stödja inköp av andningsmasker till sju vårdenheter inom CEC:s verksamhetsområde. I projektet ingår även en utbildningsmodul.

Covid 19 – bok: Även inom CEC:s område kommer Covid 19-boken att distribueras.

Nätverket

Det kongolesiska hälsovårdsnätverket som består av departementscheferna för resp. kyrkas hälso-och sjukvårdsdepartement samt koordinatorn, läkaren Baudouin Makuma som finns i Kinshasa har en viktig samordnande roll. Nätverket har som uppgift att bl. a samordna verksamheten inom sjukvården mellan kyrkorna samt att kvalitetssäkra projekt. Dessutom ska nätverket fungera som en förmedlande länk med arbetsgruppen i Sverige. Även för 2021 ger vi ett stöd till nätverket så att det kan fungera på ett tillfredsställande sätt.

En torsdag i januari hade vi ett digitalt möte med Nätverket. Tyvärr var EEC, på grund av sjukdom, inte representerade i mötet. Samtalet var bra och vi kunde reda ut ett antal frågor. Vi ser fram emot ytterligare möten av detta slag. Även om det så klart är bättre att mötas fysiskt så får vi vara glada för de digitala lösningar som möjliggör att vi kan hålla igång dialogen även i pandemitider.

Med önskan om Guds välsignelse,
Hälso- och sjukvårdsgruppen
genom Johan Lindgren, Samordnare Afrika

På bilden förevisas något av det material som CEC under 2020 köpte in med stöd från Equmeniakyrkan som ett svar på Coronapandemin nämligen tvättställ inklusive tvål och termometrar.
Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se