Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo oktober -21

Hej!

Här kommer åter lite information om vad som är aktuellt i det hälsovårdsarbete som Equmeniakyrkan understödjer i de båda Kongo-republikerna.

Detta har hänt sen sist

Förra gången skrev vi bland annat om insatser i alla tre samarbetskyrkorna för bekämpning av Covid-19. Dessa insatser är nu genomförda. Tack och lov så har länderna hitintills klarat sig relativt lindrigt. Officiella siffror från Kongo-Kinshasa gör gällande att de nu har 10 659 bekräftade fall och 272 dödsfall. I Kongo-Brazzaville är motsvarande siffra 5 089 bekräftade fall och 89 dödsfall. Mot denna bakgrund tycks de nedstängningar av länderna som sjukdomen genererat ha varit ett större problem för befolkningarna där en stor andel lever ur hand i mun.

Under sommaren har vi gett stöd till upprustning och förbättring av belysningen i operationssalar på de båda CEBU-sjukhusen i Mimia och Semendua. Vi har även betalat ut pengar till lönetillägg till framförallt läkare på samfundets vårdinrättningar på landsbygden i Mai Ndombe.

Vidare har vi gett stöd till installation av solceller inom ramen för den andra samarbetskyrkan i Kongo-Kinshasa, CECs, arbete. Det gäller de båda hälsocentralerna i Yangala och Mahana.

En glädjande nyhet är att vår första container, skickad genom Human Bridge, till Kongo-Kinshasa nyligen lämnat Sverige. Den väntas ankomma till hamnen i Matadi i slutet på oktober. Containern innehåller mycket hälsovårdsmaterial till CEC och CEBU men också till IME-sjukhuset. Bland annat skickar vi 35 sjukhussängar, förlossnings- och operationsutrustning, rullstolar, tre ultraljudsapparater och förbandsmaterial. Tack till alla er som varit med för att göra detta möjligt!

Inom Equmeniakyrkans hälso- och sjukvårdsgrupp var vi nyligen gått igenom läget i våra samarbetskyrkors sjukvård genom en enkät som vi nu bearbetat. Vi har också fått in verksamhetsstatistik för 2019 från kyrkorna i Kongo-Kinshasa. I Kongo-Brazzaville har de pga. bristen på kommunikationsmedel inte kunnat samla ihop uppgifter från de olika vårdcentralerna. Vi ser att sjukvårdsarbetet fortsätter samtidigt som vi noterar svårigheter av samma karaktär som funnits sista åren. Till detta har nu lagts problem med Corona och vi förstår att dess effekter leder till sämre möjligheter att sköta den övriga sjukvården.

Nya potentiella insatser

Under slutet av sommaren har samarbetskyrkorna i de båda Kongo inkommit med ansökningar till oss inför 2021. Ansökningarna uppgår sammanlagt till cirka 2 miljoner kronor.

Eftersom tillgången till elektricitet är en stor bristvara i de båda Kongo, inte minst på landsbygden, behövs solceller. Ännu så saknas detta på flera ställen och kontinuerligt underhåll krävs. De nya projektansökningar som handlar om att säkerställa eltillgången för att få ljus nattetid och t.ex. kunna tillhandahålla kylmöjligheter för mediciner uppgår till 700 000 kr för år 2021.

I den enkät som vi skickat till samarbetskyrkorna ser vi att avståndet som sjukvårdsinrättningarna har till rent vatten i genomsnitt är 1 km. Det betyder så klart att en del har ännu längre. Med tanke på behoven så är det inte förvånande att en av samarbetskyrkorna nu sökt stöd om 150 000 kr för förbättringar av vattenförsörjningen.

Även till nästa år har CEBU ansökt om lönetillägg på motsvarande 200 000 kr till läkare verksamma på landsbygden i Mai Ndombe. Utan detta stöd vore det mycket svårt att rekrytera läkare till dessa avlägsna områden. Övriga ansökningar gäller bl.a. kapacitetsförstärkning, utbildning för familjeplanering, utbildning av barnmorskor, mediciner mot följdsjukdomar för HIV-sjuka barn och uppföljningsresor. Här handlar det totalt om ungefär 750 000 kr. För att på ett bra sätt kunna koordinera hälsovårdsarbetet inom de tre samarbetskyrkorna har en lokal koordinator baserad i Kinshasa rekryterats. Den totala kostnaden för detta inklusive lön, utrustning, kontorsplats m.m. uppgår till ungefär 200 000 kr per år.

Nu väntar en dialog med samarbetskyrkorna om de ansökningar som kommit in för år 2021.

Insamlingsläget

De flesta av de hälsovårdsinsatser i samarbetskyrkorna i de båda Kongo som vi i Equmeniakyrkan ger stöd till skulle inte bli av om det inte vore för Equmeniakyrkans ekonomiska bidrag. För att ett stöd ska kunna bli verklighet så är vi som samfund helt beroende av de pengar som samlas in i vår rörelse i form av gåvor från privatpersoner, församlingar och organisationer såsom second hand-butiker. Med anledning av Covid-19 har emellertid de insamlade medlen till hälso- och sjukvårdsarbetet i de båda Kongo minskat mycket kraftigt under år 2020.

Under årets sju första månader uppgick de insamlade medlen till 460 000 kr. Det låter kanske inte som en dålig siffra men om vi jämför med vad vi budgeterat att få in så är det mycket lite då vi räknat med att få in lite drygt 2 miljoner kr under året.

För att vi ska kunna fortsätta att ge det många gånger livsviktiga stöd till exempelvis barna- och mödravård eller solceller som gör att operationer och förlossningar nattetid kan göras i elektriskt ljus istället för med hjälp av fick- eller fotogenlampor så är det nu av största vikt att vi tillsammans hjälps åt och ger det vi kan till ett arbete som gör mycket stor skillnad för många människor i många gånger mycket svåra och fattiga kontexter.

Utbildning hälsovårdsambassadörer

Den 24 oktober arrangerar vi en digital utbildning för gamla och nya hälsovårdsambassadörer. Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om Equmeniakyrkans hälsovårdsarbete i de båda Kongorepublikerna men också om vårt internationella arbete generellt. Låter det intressant? För mer information kontakta Hälso- och sjukvårdsgruppens Håkan Lilja: hakan.lilja44@gmail.com.

Tack för att du är med och gör detta viktiga arbete möjligt!

Med önskan om Guds välsignelse, Hälso- och sjukvårdsgruppen genom Johan Lindgren, Samordnare Afrika

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se