Projekt #Värme

#Värme – Värdighet, medkänsla och kunskap, en utbildning i migrations- och asylfrågor.

#Värme – Värdighet, medkänsla och kunskap, en utbildning i migrations- och asylfrågor

Bakgrund

Sveriges kristna råd fick i juni 2016 ett anslag från EUs asyl-, migrations- och integrationsfond, AMIF, för ett treårigt projekt kallat #Värme, Värdighet, medkänsla och kunskap. Syftet är att ge ökad kompetens till minst 800 personer som är engagerade i mötet med asylsökande i Sverige. Det är en stor ekumenisk satsning som omfattar SKRs medlemskyrkor och som vill ge ett samlat stöd till det flyktingarbete som sker lokalt runt om i Sverige.

Med utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande i Sverige som ofta kommer i kontakt med lokala kyrkor under sin asylprocess, har anställda och frivilliga i många församlingar uttryckt önskemål om förstärkt kompetens för att bättre kunna möta behoven i denna målgrupp. SKR med sina 26 medlemskyrkor vill ta ett samlat grepp genom en utbildningssatsning. Målet är att projekt #Värme genom utvecklandet och genomförandet av 20 kurstillfällen under perioden 2016-2019 ska värna om och bidra till både kvalitet och rättssäkerhet samt ett humant och värdigt bemötande av asylsökande. Det kommer också att innebära ökad egenmakt för målgruppen samt förberedelser för integration i det svenska samhället.

Upplägg

Det som skisserats är ett treårsprojekt med tvådagarsutbildningar som genomförs på olika platser i landet. En dag fokuserar på ökad kunskap om asylrätt och hur svenskt flyktingmottagande fungerar. Rådgivningsbyråns personal medverkar. Den andra dagen fokuserar på psykosociala frågor. Svenska kyrkan, Rädda barnen och Röda Korset har utvecklat ett material och kurskoncept och personal från Svenska kyrkan medverkar.

Deltagande i kurserna är gratis. Den yttersta målgruppen för projektet är asylsökande. Därför förväntas kursdeltagare med viss regelbundenhet informera SKR om råd och stöd som målgruppen får del av i kursdeltagarnas sammanhang.

Bredden och kompetensen hos de medverkande ger utbildningen hög kvalitet. Planen är fyra kurser per termin på olika platser, sammanlagt 20 kurser för att täcka hela landet. Två pilotkurser genomfördes under senhösten 2016, därefter hålls fyra kurser per termin. Studieförbunden Sensus och Bilda kommer att bidra med pedagogisk vägledning. SKR är sammanhållande part.

Ekonomi/Ansvarsfördelning

Ansökan omfattar en budget på 4,9 miljoner kronor. Fonden AMIF ger ersättning för 75 procent av kostnaderna och resten ansvarar SKR och samverkansparterna för. Projektet leds av en styrgrupp. SKRs arbetsgrupp för migration och integration utgör referensgrupp för projektet. Peter Karlsson är projektledare.

Kommande utbildningar/Anmälan

Hösten 2017 och våren 2018

  • Karlstad: 7-8 september 2017
  • Södertälje 6-7 oktober 2017
  • Kalmar: 16-17 november 2017
  • Falun: 7-8 december 2017
  • Lund: 8-9 februari 2018
  • Stockholm: 8-9 mars 2018
  • Eskilstuna: 19-20 april 2018
  • Skellefteå 17-18 maj 2018

Anmäl dig här
Anmäl dig via formuläret eller till peter.karlsson@skr.org
Du kan också mejla till Peter Karlsson om du har frågor.