Rubiks kub

Kompetensutveckling

Equmeniakyrkans anställda

KUP är vår stora satsning på anställda i alla våra församlingar. För tredje året i rad kan ledare och medarbetare öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra sitt uppdrag. Utbildningen ges av Equmeniakyrkan och Equmenia, tillsammans med Bromma folkhögskola och Teologiska Högskolan.

Utbildningen är uppdelad i sex spår med olika inriktning. Två av spåren kommer dock att ställas in 2019-2020. Den är kostnadsfri för ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Resa och eventuell logi bekostas av församlingen/föreningen eller deltagaren.

Kurstillfällen 2019-2020

2-4 oktober
30-31 januari
22-24 april

Talare vid pulpet

Spår 1

Predikan och Kommunikation

Spårledare: Daniel Strömner

Huvudlärare: Daniel Strömner och inbjudna gästföreläsare

Plats: Campus Bromma, Stockholm

Hur predikar jag så att människor berörs? Hur kommunicerar vi bäst vår tro? Hur når vi alla generationer och hur når vi utanför kyrkans väggar? Detta spår tar ett helhetsgrepp kring församlingens kommunikation genom fördjupning av såväl predikohantverk som kommunikation på nätet och i tryckt format.

Kvinna med en jordglob framför ansiktet

Spår 2 – Hösten 2020

När omvärlden är nära

– om att vara en glokal församling

Spårledare: Olle Hilariusson, Ulrika Morazan

Plats: Campus Bromma, Stockholm

Vi lever i ett Sverige i snabb förändring tex med ett ökat antal flyktingar och omfattande klimat och miljöutmaningar – hur påverkar det oss som människor och församlingar?

Hur kan vi som medarbetare och församling fortsatt engagerat oss i global mission när världen flyttar in i Sverige? Hur gör vi för att hålla gemenskapen med kyrkor i andra länder levande?

Hur kan du och din församling finna en hållbar väg i att vara både i det lokala och det globala. Vi undersöker om diakonal teologi kan vara en tolkningsnyckel och vi undersöker om Agenda 2030 kan vara en annan.

Vi kommer att dela både lokala och globala erfarenheter, bl.a. genom en studieresa till Estland i samband med delkurs II, slutet av januari 2020. Kostnader för resan tillkommer.  Du kommer att få arbeta både före, mellan och efter kurstillfällena med dig och ditt sammanhang.

En uppslagen bibel på en gågata

Spår 3 – Hösten 2020

Församlingar på nya sätt

– församlingsutveckling

Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Göteborg och Styrsö

Varför söker många idag efter nya sätt vara församling? Vad innebär egentligen det ”nya”?

I detta spår tar varje deltagare sin utgångspunkt i den egna församlingen; Var står min församling och vart är den på väg?

Vi gör en grundlig analys av samtiden. Vi lär känna begrepp som kyrkligt entreprenörskap och liquid church. Vi bekantar oss med nätverken ”Fresh Expression” och ”Messy Church”.

Vid det andra tillfället gör vi fältstudier på en ort i Sverige där både samhälle och församlingar finns i ett nytt landskap. Vi lär oss också om hur vi jobbar med omstart och församlingsutveckling inom Equmeniakyrkan och dess teologi. Vi lär känna några olika sammanhang som är församling på nya sätt.

Händer

Spår 4

Själavård och andlig vägledning

Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Nya Slottet Bjärka-Säby

Spåret vill ge kompetens i att utforma en själavård relevant för de sammanhang vi står i.

Kursen vill genom teologisk reflektion och omvärldsanalys ge redskap för en själavård som svarar mot vår tid och dess utmaningar.

Kursen vill också ge en grundläggande orientering och egen erfarenhet av hur andlig vägledning kan vara en väg till fördjupad gudsrelation. Undervisningen sker i form av föreläsningar och samtal och övningar i mindre grupper.

Tjej som ber

Spår 5

Identitet och uppdrag

– att vara ledare i församling i en föränderlig värld.

Spårledare: Gustaf Björkman

Huvudlärare: Owe Kennerberg

Plats: Campus Bromma, Stockholm

Spåret vänder sig främst till dig som är eller vill bli församlingsföreståndare. Spåret ger verktyg och analysmodeller för att leda ett förändringsarbete i församlingen. Med utgångspunkt i sitt eget sammanhang jobbar vi med fördjupad kunskap, identitet och analys för att skapa förutsättningar för förändringsarbete.

Vad kännetecknar ett gott ledarskap? Vad kännetecknar ett teologiskt medvetet ledarskap? Vem är jag som ledare? Hur ser mitt sammanhang ut? Hur kan jag formulera mitt uppdrag? Vi fördjupar oss i den lokala församlingens demokratiska strukturer och hur vi leder genom dem. Vi lär oss att arbeta strategiskt och långsiktigt genom att skapa stor delaktighet.

Ett barn som bär ett annat barn på ryggen

Spår 6

Allt står på spel

– hur ger vi plats för nästa generation i våra församlingar?

Spårledare: Ola Rikner

Huvudlärare: Magnus Sternegård, Carin Dernulf, Fredrik Wenell, Britta Bolmenäs, Maria Zackariasson och Evelina Westberg

Plats: Campus Bromma, Stockholm

Detta spår tar upp de grundläggande frågorna kring omvärld, ledarskap, församlingsutveckling och verksamhet, allt för att se hur man kan vara en församling som ger plats för nästa generation.

Vi kommer att ta upp frågor som:

  • Vilken omvärld växer unga upp i och hur formas tro och identitet i vår tid?
  • Vad behöver man göra för att kyrkan ska vara en plats för nästa generation?
  • Hur skapar vi rum där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus?

Frågor och mer information

Logotyper - Equmeniakyrkan, Equmenia, Teologiska Högskolan Stockholm, Bromma Folkhögskola