Uttalande om ensamkommande unga

I veckan har Sveriges riksdag och regering mottagit vårt uttalande från kyrkokonferensen om
– Att genom lagstiftning utfärda en amnesti för enskamkommande unga som vistats i Sverige i minst två år.
– Att stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! Situationen för ensamkommande är akut.

I veckan har Sveriges riksdag och regering mottagit vårt uttalande från kyrkokonferensen om
– Att genom lagstiftning utfärda en amnesti för ensamkommande unga som vistats i Sverige i minst två år.
– Att stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! Situationen för ensamkommande är akut.

Läs hela uttalandet här:
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2019/09/Till-regering-och-riksdag-om-ensamkommande.pdf

På Equmeniakyrkans kyrkokonferens i juni 2019 togs beslut om att Equmeniakyrkan ska verka för amnesti för ensamkommande unga.

Equmeniakyrkan har 664 församlingar, ca 62 000 medlemmar och ca 135 000 personer som deltagare i olika verksamheter. De flesta av  Equmeniakyrkans församlingar är aktiva i att på olika sätt ge stöd till asylsökande och nyanlända. Många har unga ensamkommande boende i sina hem.

BAKGRUND

Redan 2017 uppmanade Equmeniakyrkan i en skrivelse till regering, riksdag, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar och ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro samt att stoppa utvisningar till Afghanistan på grund av det rådande säkerhetsläget.

Nuläget

Situationen för ensamkommande unga i Sverige har dock inte förbättrats utan tvärtom förvärrats, inte minst för dem som kom till Sverige som ensamkommande barn och unga. Samtidigt har utvecklingen framförallt i Afghanistan ytterligare förvärrats.

Endast en viss del av gruppen ensamkommande har beviljats tillfälliga uppehållstånd via kompletteringarna till den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Många är fortfarande i process hos migrationsdomstolarna. Många har också pågående ärenden om verkställighetshinder. När dessa processer är slut kommer de förlora allt statligt stöd. Gruppen kommer alltså att växa. Dessutom kommer en del av de 9000 ungdomar som beviljats tillstånd på den så kallade gymnasielagen inte att klara sig igenom studierna till ett permanent uppehållstillstånd. De kommer att adderas till gruppen.

Antalet utvisningshotade unga uppskattas till ca 8000 människor, lågt räknat, eftersom det finns ett stort mörkertal.

Endast en mycket liten del av dessa unga människor kommer i praktiken att kunna utvisas. I stället ökar risken att dessa unga blir en del av ett skuggsamhälle, med en grogrund för utanförskap, kriminalitet och droghantering.

SÄKERHETHETSLÄGET I AFGHANISTAN:

Afghanistan är inte säkert. År 2018 var ett av de dödligaste för civila i Afghanistan sedan talibanregimens fall. Afghanistan har passerat Syrien och toppar nu Global Peace Index över världens farligaste länder med avseende på krig och terrorism. Utrikesdepartementet avråder sedan länge alla svenskar från att resa till Afghanistan.

Nyligen blev det känt att de informella fredssamtalen mellan USA och talibanerna avbrutits. Internationella bedömare är eniga om att talibanerna nu kommer att svara med att trappa upp våldshandlingarna i Afghanistan ytterligare, i syfte att stoppa presidentvalet den 28 september.

VARFÖR AMNESTI?

Amnesti betyder i grunden nåd. Equmeniakyrkan menar att det är hög tid att Sverige visar nåd mot de ensamkommande unga som hotas av utvisning. Det finns flera skäl till detta.

VI VILL SÄRSKILT LYFTA FRAM FÖLJANDE:

  1. Rättsosäker och långsam asylprocess. Exempel på rättsosäkerhet:
  • Vid jämförelser mellan likvärdiga asylsökandes beslut kan man se att hanteringen av deras skäl bedömts olika
  • Problem med tolkar med dåliga språkkunskaper eller i värsta fall fel språk

Den oerhört långa asylprocessen är inhuman och medför lidande för den som upplever att beslut om man får stanna eller ej är livsavgörande.

  1. INDIVIDENS SITUATION
  • Humanitära skäl. FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter, Artikel 3, förbises: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”
  • Myndigheters hantering av ensamkommande gör att de riskerar att hamna i ett utanförskap som kan leda till kriminalitet, droger och hemlöshet – Många bär på trauman från upplevelser av krig, flykt och förföljelse. Ovisshet om framtiden medför ofta ytterligare psykisk ohälsa.
  1. KRISTEN ETIK INNEBÄR MEDMÄNSKLIGHET.

Vårt kristna uppdrag är att på ett kärleksfullt sätt bemöta främlingen som söker sig till oss. 3 Mos 19:33, Matt 25:35-39

EQUMENIAKYRKAN UPPMANAR REGERING OCH RIKSDAG ATT

  • Att genom lagstiftning utfärda en amnesti för ensamkommande unga som vistats i Sverige i minst två år.
  • Att stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! Situationen för ensamkommande är

Alvik, 2019 09 24

Lasse Svensson
Kyrkoledare Equmeniakyrkan