Publicerat 

Internationellt

 

worldmission_EK_680px
Equmeniakyrkan i världen

 

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla.  I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”
Ur Equmeniakyrkans teologiska grund, punkt 32

År 2020 vill vi att
mission2020WEBB-2_
… mission och globalt samarbete har en självklar plats i församlingarnas liv
… det finns ett bra samspel mellan lokala, regionala och nationella behov och initiativ för internationellt missionssamarbete
… det finns en fördjupad internationell samverkan gällande evangelisation, församlingsutveckling och praktisk diakoni mellan samarbetskyrkor, organisationer och internationella aktörer
… Equmeniakyrkan är en tydlig aktör i samhället för människor i utsatta situationer samt frågor om ett hållbart liv.

Equmeniakyrkans kyrkostyrelse har antagit en långsiktig plan för det internationella missionssamarbetet. Den heter ”Mission 2020”.

Läs Mission 2020 »

Folder om Mission 2020 »

Mission_omslagMission som förvandlar världen
– berättelser om liv och tro 

I boken ”Mission som förvandlar världen” möter du människor som förvandlats. Berättelserna är personliga. Berättelserna är många. Berättelserna är väldigt olika – och visar på bredden i den globala mission som vi får vara en del av inom Equmeniakyrkan. Utifrån den personliga berättelsen om mötet med Jesus Kristus och missionen får vi en inblick i Equmeniakyrkans missionssamarbete i fem regioner i världen.

Beställ boken här.

Internationella insamlingen
2TELlogo_EK_2209 nov 2015–31 januari 2016

Det internationella arbetet är och förblir en viktig del av att vara kyrka. Det handlar om trovärdighet och global medvetenhet. Och ett långsiktigt engagemang för hela människan, om alla de delar som utgör människors livsvillkor. Boka församlingsbesök om det internationella missionssamarbetet.

Läs mer »


Afrika
Asien
Eurasien
Latinamerika
Mellanöstern – Nordafrika
Globala insatser


Equmeniakyrkan har ett missionssamarbete i ett stort antal länder runtom i världen. I en del länder har samarbetet funnits sedan lång tid tillbaka med någon av Equmeniakyrkans bildarsamfund, i andra är samarbetet relativt nytt. Arbetet kan se mycket olika ut, beroende på situationen i landet, önskemål och behov i systerkyrkan osv. I ett antal länder har Equmeniakyrkan egna medarbetare, i andra finns det utbyten av olika slag. Samarbetet kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av mera samhällsbyggande karaktär. Vi ser idag missionssamarbetet utomlands och missionen i Sverige som integrerade och som delar av samma uppdrag. Internationellt och nationellt arbete hör ihop och vävs ofta samman.

Evangelisation handlar idag dels om pionjärmission, det vill säga stöd till verksamhet i områden med svag kristen närvaro, och dels om församlingsgrundande. Det handlar också om att göra Guds ord tillgängligt exempelvis genom bibelöversättning. Församlingsutveckling är en följd av evangelisationen. Huvuduppgiften är idag inte främst att sända förkunnare eller pastorer i församlingstjänst, utan att stödja utbildning och teologisk forskning för att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen pastors- och evangelistkår. Organisationsuppbyggnad är ett annat område för stöd.

Samhällsbyggande har genom historien framför allt handlat om utbildning, sjuk- och hälsovård. En grundläggande skolverksamhet har skapat förutsättning för arbete och yrkesverksamhet liksom basen för fritt tänkande, människovärde och demokrati. Utbildning ger också människor en större möjlighet att kunna försörja sig.

Hälsa är en annan viktig faktor för att människor ska kunna bygga ett fungerande samhälle. Detta har medfört stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Trots dessa insatser är fattigdomen det kanske allra största hindret för samhällsuppbyggnad. Aldrig förr har det funnits så många demokratiska länder som nu, samtidigt som många människor marginaliseras.

Equmeniakyrkan vill på ett tydligare sätt stärka olika grupper för att de ska upptäcka sin förmåga att förändra samhället. Ett inslag i detta är att verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs. Andra sätt kan vara utbildning i demokrati eller att stödja enskilda och grupper att via företagsamhet hitta en bas för sin egen försörjning. Systerkyrkor i länder med bristande religionsfrihet behöver vårt stöd på ett särskilt sätt.

2 comments

  1. Anita Lehtonen says:

    Så många fina ord OM det internationella arbetet men saknar en sammanställning av olika missionsprojekt.
    Församlingen vill gärna ha en sådan presentation i sin hand för att kunna välja område och därmed också riktad förbön.
    Var kan jag hitta uppgiftrna?

Comments are closed.