1. Motion om ändring av valprocess för biträdande kyrkoledare | 2022

Motionen gäller en ändring av § 14 i stadgarna, gällande biträdande kyrkoledare.

Motion

Motionen gäller en ändring av § 14 i stadgarna, gällande biträdande kyrkoledare.

Nuvarande text: Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbetsbeskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren.

Malmbergets Missionsförsamling föreslår ändring till: Antalet biträdande kyrkoledare beslutas om på kyrkokonferensen.

Det bör väl vara kyrkans högsta beslutande organ som beslutar om dess ledning.

Härmed lämnar vi frågan till kyrkokonferensen för fortsatt behandling.

Malmbergets Missionsförsamling


Kyrkostyrelsens motionssvar om ändring av valprocess för biträdande kyrkoledare

Motionärerna vill se en ändring av nuvarande stadgar så att det är kyrkokonferensen som beslutar om hur många biträdande kyrkoledare som ska väljas, istället för som nu att det är kyrkostyrelsens beslut.

Kyrkostyrelsen lägger till årets konferens fram ett samlat stadgerevisionsförslag efter att sedan konferensen 2020 ha bearbetat frågan om hur kyrkoledarval ska genomföras.

Inför varje beredningsprocess till val av biträdande kyrkoledare måste en bedömning göras kring hur många som ska väljas. Detta utifrån de kompetensbehov och de ekonomiska resurser som föreligger i rekryteringsprocessen.

Kyrkostyrelsen föreslår att behålla den nu gällande skrivningen, så att beslut om antal biträdande kyrkoledare fattas av kyrkostyrelsen.