2. Motion om pastorsutbildningen och karismatiska uttryck | 2022

Det finns en stor bredd inom Equmeniakyrkans församlingar på många områden. Så också när det kommer till vilket utrymme som ges för karismatiska uttryck.

Motion

Det finns en stor bredd inom Equmeniakyrkans församlingar på många områden. Så också när det kommer till vilket utrymme som ges för karismatiska uttryck. Med karismatiska uttryck avses i den här motionen hela bredden av de andliga gåvorna eller nådegåvorna som bland annat finns beskrivna i 1 Kor 12. Däremot avser det inte vissa genrer av lovsång eller en viss predikostil. I delar av samfundet kan det finnas en osäkerhet eller tveksamhet inför karismatiska uttryck medan det är något självklart förekommande i andra delar. Många av de nya församlingar som vuxit fram i Sverige under de senaste decennierna och som domineras av personer med bakgrund i andra länder är påtagligt karismatiska. Likaså är det vanligt att de invandrare som är med i Equmeniakyrkans församlingar bär med sig erfarenheter och traditioner där nådegåvorna varit centrala. Mot bakgrund av detta är det viktigt att samfundets pastorer är förberedda att möta och att tjäna i sammanhang där karismatiska uttryck är vanligt förekommande.

Tyvärr nås vi nu och då av besked att människor farit illa i kristna församlingar. Inte sällan har det varit frågan om sammanhang med starka ledare som betonat ”det karismatiska”. Det kan ha rört sig om allt från ett välvilligt men ovist ledarskap med ibland tveksam teologi till direkt maktmissbruk med karismatiken som täckmantel. Detta har bidragit till att människor blivit brända och mer eller mindre tagit avstånd ifrån allt bruk av nådegåvorna.

Vår övertygelse är dock att dålig teologi kring Andens gåvor och missbruk av desamma inte bäst stävjas genom medvetet eller omedvetet avståndstagande utan genom kunskap och god teologi på området. Inte minst behövs förmåga till andlig urskiljning; en förmåga att skilja det sunda från det osunda och det sanna från det falska.

Nådegåvorna har i första hand givits för att bygga upp församlingen och vi uppmanas i Bibeln att sträva efter att få dessa gåvor. Vår övertygelse är att Andens gåvor är en omistlig del i ett pastoralt ledarskap i en församling. Vi tror också att det är viktigt att en pastor är förberedd att vägleda, inspirera och stödja församlingen även på detta område.

När nu pastorsutbildningen är under omformning önskar vi att det som beskrivits ovan beaktas. Det är betydelsefullt att nya pastorer förbereds för att möta olika fromhetstraditioner och sätt att bruka nådegåvorna. För att blivande pastorer ska stå så väl rustade som möjligt inför sina blivande uppdrag bör undervisning om och sökande efter Andens gåvor vara en naturlig och återkommande del i pastorsutbildningen. Vi menar också att det bör ges utrymme för detta inom Equmeniakyrkans fortbildning av sin medarbetare.

Vi föreslår att kyrkokonferensen beslutar

att undervisning om karismatiska uttryck, i teori och praktik, ges en naturlig plats i den nya pastorsutbildningen i enlighet med vad som skrivits ovan.

att uppdra åt kyrkostyrelsen att säkerställa att det finns kompetens vid EHS att undervisa om karismatiska uttryck och att det bereds plats för detta inom de ordinarie kurserna i pastorsutbildningen.

att det i samfundets fortbildning återkommande ska erbjudas kompetenshöjande moment kring karismatiska uttryck, i teori och praktik.

Härmed lämnar vi frågan till kyrkokonferensen för fortsatt behandling.

Mattias J Fröding, pastor och föreståndare i Sunne missionsförsamling
Katrina Simonsson, Vinnersjö, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Erik Lindberg, pastor i Elimkyrkan, Eskilstuna
Kennet Heinevik, pastor i Slättenkyrkan, Norrahammar
Johan Wikström, pastor och föreståndare i Missionskyrkan Vännäs
Elin Lagerhäll, pastor i Missionskyrkan Vännäs
Niklas Levin, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Per Bondesson, Ekenässjön, pastor i Equmeniakyrkan
Joel Landén, Östersund, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Lennart Larsson, Sunne, evangelist
Viktor Berméus, pastorskandidat i Equmeniakyrkan
Rickard Lundgren, Katrineholm, nationell evangelist i Equmeniakyrkan
Niklas Lindén, pastor i Tallåskyrkan, Edane
Pelle Marklund, pastor och medlem i Equmeniakyrkan
David Norén, fängelsepastor i Mariestad
Jerry Gegerfeldt, pastor i Equmeniakyrkan Tibro
Peter Lindroos, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Alingsås


Kyrkostyrelsens motionssvar om pastorsutbildningen och karismatiska uttryck

Motionärerna uttrycker en önskan att karismatik och undervisning om Andens gåvor ska beredas större utrymme i utbildning av pastorer på Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) och i fortbildningsprogram. Motionärerna visar därmed också på bredden av olika uttryck som ryms i Equmeniakyrkan.

Kyrkostyrelsen ser att i en rik spiritualitet möts och samspelar olika uttryck, såsom karismatiska, kontemplativa, mystika, och liturgiska uttryck. Genom denna andliga bredd stärks förutsättningar så att vi: ”tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.” (Ef 3:18-19)

”Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta”, skriver Paulus i Första Korinthierbrevet 12:7. De andliga gåvorna har många uttryck och samspelar till en helhet i gestaltningen av Kristi kropp där varje del är betydelsefull. I Första Korinthierbrevets tolfte kapitel ges nio exempel på gåvor som Anden ger. I Romarbrevets tolfte kapitel ges ännu fler exempel. Mångfalden och rikedomen i det som den heliga Anden ger till församlingen är mycket större än dessa två uppräkningar av exempel. Det är väsentligt att ta till vara allas gåvor i Guds församling och dit hör också andliga gåvor som till exempel kraftgärningar, helanden, profetia och tungotal.

I likhet med motionärerna menar kyrkostyrelsen att Andens verk inte kan låsas in i särskilda former och uttryck. I en sund karismatik låter vi Guds Ande överraska oss. ”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far”, säger Jesus i Johannesevangeliet 3:8.

Till ett väl fungerande andligt ledarskap hör att hitta former för Andens liv som passar det egna sammanhanget. I utbildning och fortbildning är det därför viktigt att det också ges utrymme för karismatiska uttryck, vilket också sker genom mötesplatser och samlingar som kyrkan ansvarar för under utbildningstiden.

Uppdraget att anordna utbildning för pastorer i Equmeniakyrkan är anförtrott till EHS där ansvaret och kompetensen finns att forma kursinnehåll och att tillsätta lärare. Ansvar för utformningen av grundutbildningarna regleras genom överenskommelser och avtal mellan Equmeniakyrkan och utbildningsanordnare. Det finns en god och ömsesidigt lyhörd och konstruktiv dialog mellan Equmeniakyrkans ansvariga för utbildning av ordinerade medarbetare och ansvariga vid EHS och Bromma folkhögskola. Utformandet av en ny pastors- och diakonutbildning sker också i djup samverkan mellan de tre aktörerna och i denna samverkan är kyrkans förväntningar tydliga. En av de saker som är viktig i det pågående arbetet med förnyad utbildning är det motionärerna efterfrågar, att ordinerade medarbetare genom den pastorala och diakonala formationen ska förberedas på att möta och tjäna i sammanhang med en bred spiritualitet, vilket också rymmer karismatiska uttryck.

Kyrkostyrelsen avser att fortsätta att verka för att medarbetare får möta en bred spiritualitet i utbildning och fortbildning, där också karismatiska uttryck ges en naturlig plats.