3. Motion om att inte öka tillgängligheten av alkohol | 2022

Majornakyrkan vill verka för att inte öka tillgängligheten av alkohol, vilket är en risk om gårdsförsäljningsutredningens (SOU 2021:95) förslag genomförs.

Motion

Majornakyrkan vill verka för att inte öka tillgängligheten av alkohol, vilket är en risk om gårdsförsäljningsutredningens (SOU 2021:95) förslag genomförs.

Starka skäl till att inte genomföra utredningens förslag är:

Förslaget förväntas kosta både liv och hälsa

Detta enligt den egna utredningen och flera alkoholpolitiska aktörer.

Strider mot EU-rätten

Utredningens EU-rättsliga analys är ofullständig och i vissa delar inkorrekt. EU-rättslig praxis, uttalanden från EU-kommissionen samt tidigare svenska och norska utredningar visar att gårdsförsäljningsförslaget strider mot EU:s regler om varors fria rörlighet. Det skulle medföra att Systembolagets detaljhandelsmonopol upphör att existera och med det riskerar marknaden att öppnas upp även för alkoholindustrins internationella jättar.

Det är troligt att EU-domstolen ser den svenska gårdsförsäljningen som en otillåten diskriminering mot utländska alkoholproducenter, då endast svenska producenter får tillgång till gårdsförsäljning.

/Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO

Ingen ångerrätt

Utredningen menar att det är möjligt att ”backa bandet”, men beaktar inte utmaningar som befintliga handelsavtal och EU-rättslig systematik. Sveriges nuvarande alkoholpolitiska modell med Systembolagets detaljhandelsmonopol är faktiskt i sig ett undantag från EU-rätten; ett undantag som godkänts enbart för att det bedömts främja folkhälsan. Därför är det troligt att EU-domstolen skulle se Sveriges nya närings-inriktade förslag som ett avsteg från allmänintresset bakom den svenska alkoholpolitiken. Sverige skulle därför inte med trovärdighet kunna återinföra monopolet med målet att främja folkhälsan i alkoholpolitiken då detta inte var en prioritering vid införandet av gårdsförsäljning. Har vi en gång valt alkoholnäringens intresse av att sälja mer alkohol framför allmänintresset att värna liv och folkhälsa, ja då har vi tagit ett beslut som vi inte har någon ångerrätt på. Justitiekanslern har pekat på risken av att inte kunna ”backa bandet” i denna fråga.

Ringa positiv påverkan på landsbygden

I kommittédirektivet – den uppdragsbeskrivning som utredaren haft att förhålla sig till – fastslås att gårdsförsäljningsförslaget ska syfta till att stärka landsbygden. Det är dock ytterst oklart hur utredningens förslag skulle uppnå detta. Förslaget, med anledning av sitt breda omfång, riktar sig nämligen inte alls mot landsbygden specifikt. Faktum är att undersökningar visar att av de producenter som omfattas av förslaget så är ett försvinnande litet antal faktiskt belägna på just landsbygden!

Det är uppenbart att utredningens förslag inte handlar om landsbygden. Snarare är det ett sätt att värna alkoholindustrins intressen i den urbana öl- och spritproduktionen.

/Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO

Svårreglerad tillsyn

Utredningens förslag på tillsynsordning är bristfällig och skulle inte garantera en högkvalitativ och jämlik implementering av gårdsförsäljningsregleringen i hela landet.

Missar kritik mot våra grannländer

Utredningens analys av Finland och Norge förbiser centrala EU-rättsliga aspekter och tar inte hänsyn till den kritik som EU-kommissionen riktat mot den finska gårdsförsäljningsordningen.

…och viktigast av allt: Förslaget förväntas kosta både liv och hälsa

Enligt utredningens konsekvensanalys förväntas förslaget leda till försämrad folkhälsa, trots att en förutsättning i direktivet var att gårdsförsäljning inte fick försämra folkhälsan. Av den anledningen bryter utredningen direkt mot direktivet genom att presentera förslaget. Utredningens egen konsekvensanalys säger fler kommer att dö och i alkoholrelaterade sjukdomar varje år! Risken är stor att om utredningens förslag genomförs kommer Sveriges detaljhandelsmonopol (Systembolaget) inte få finnas och då kommer alkoholkonsumtionen öka så att många fler kommer att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar och dödsfall.

Majornakyrkan föreslår kyrkokonferensen att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta för att gårdsförsäljningsutredningens förslag inte genomförs.

Härmed lämnar vi frågan till kyrkokonferensen för fortsatt behandling.

Majornakyrkan, Göteborg

Kyrkostyrelsens motionssvar om att inte öka tillgängligheten av alkohol

Majornakyrkan i Göteborg motionerar om att kyrkokonferensen ska ge kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta för att gårdsförsäljningsutredningens förslag inte genomförs.

Equmeniakyrkan har den 17 maj 2022 skickat in nedanstående spontanremiss i frågan, där utredningens förslag avstyrks. Sista dag för att lämna synpunkter på remissen var 10 juni 2022.

Remissyttrande över
En möjlighet till småskalig försäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

Equmeniakyrkan är inte av regeringen utsedd remissinstans, men önskar att avge en spontanremiss utifrån vår historia och värnandet av god samhällsutveckling, inte minst för barn och unga.

Equmeniakyrkan har rötter i den svenska väckelserörelsen på 1800-talet som var nära förbunden med nykterhetsrörelsen. Frikyrkorna var tillsammans med nykterhetsrörelser och arbetarrörelsen omistliga föregångare i att bidra till god samhällsutveckling i Sverige genom demokratiskt organiserade rörelser. Ett av de samhällsproblem som fanns var alkoholmissbruk som bidrog till fattigdom och misär. Därför var en av flera viktiga aktioner för en uppryckning i vårt land att reglera tillgång till alkohol för bättre folkhälsa och goda miljöer för barn att växa upp i.

Den restriktiva linje när det gäller detaljhandel med alkohol anser vi varit gynnsam för samhällsutvecklingen och därför ser vi med oro på förslaget som innebär ett avsteg från en så här långt lyckosam balansering av EU-rätten. Vi oroas över att detaljhandelsmonopolet riskeras att inte upprätthållas. Det för med sig risk för ökad konsumtion och ökade skadeverkningar, det vill säga en sämre samhällsutveckling.

Equmeniakyrkan avstyrker därför utredningens förslag.

Därmed menar kyrkostyrelsen att motionen bör anses besvarad.