Analys och sammanfattning av enkäten om internationell mission

Under hösten och vintern 2020-2021 fick Equmeniakyrkans församlingarna möjlighet att besvara en enkät om den internationella mission. Enkäten väckte ett brett engagemang och många goda samtal skedde trots att pandemin gjorde det svårt att mötas så som många önskade. Ändå kom det in ca 200 svar som nu finns sammanställda i bifogad pdf.

Bakgrunden till enkäten är den genomlysning som kyrkostyrelsen gav en arbetsgrupp i uppdrag att göra av det internationella arbetet inom Equmeniakyrkan under 2020. Med genomlysningens rapport som bakgrund och utifrån de enkätsvar som inkom har kyrkoledningen och kyrkostyrelsen arbetat vidare med förslag till förnyad inriktning av Equmeniakyrkans internationella mission. Förslaget kommer att presenteras vid digitala träffar inom kort samt tas upp till samtal i regionråd och regionala missionsråd mm. Tid för de digitala träffarna kommer inom kort ut i hemsidans kalendarium.

Vi ber tillsammans om Guds ledning vidare i detta arbete!

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Tilda på väg till tjänst i Kongo-Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.