Bön för Ecuador

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Ecuador v. 45.

Covid-19 slog till ungefär samtidigt i Ecuador som i Sverige och den slog till hårt. Många insjuknade och många dog. Samhället stängde ner under lång tid, den fastställda minimilönen sänktes, många har förlorat sina jobb, skolorna stängdes och är fortsatt stängda och antalet anmälda fall av våld i nära relationer har ökat. Och än är det inte över.

Vår samarbetskyrka i Ecuador ställde inte in, utan ställde verkligen om.

I stort sett på en gång så började Förbundskyrkans församlingar att svara på behovet av mat och hygienartiklar som människor hade. De samlade in från sina egna förråd, de tog upp kollekter, de bad om stöd från företagare och de använde församlingarnas eventuella sparade medel för att kunna dela ut mat till dem som mest behövde det, oavsett om de är församlingsmedlemmar eller ej. Förbundskyrkan har också fått ekonomiskt stöd från bland annat Equmeniakyrkan för att utöka detta hjälparbete som har räddat liv.

På många håll i Ecuador fungerar internet bra och flera församlingar började sända gudstjänster i olika digitala media. Allt eftersom utvecklades dessa digitala sändningar både vad det gäller teknik, innehåll och antal sändningar per vecka.

Senast i lördags möttes kustdistriktets 21 församlingar till gemensam digital gudstjänst. På några ställen samlades man i sin kyrka, men inte fler än vad man har fått tillstånd till. Restriktionerna kring det är tydliga. De flesta var dock med i gudstjänsten hemifrån. Equmeniakyrkan var med i gudstjänsten och gav en hälsning. Så har hänt i flera gudstjänster under pandemin, då svenskar har predikat från Sverige i digitala gudstjänster i Ecuador eller instiftat nattvarden från Sverige eller vigt det som nu är äkta par.

Ett tydligt bevis på hur Gud via Förbundskyrkan har fortsatt att verka även under pandemin är att människor har nåtts av evangelium via de digitala sändningarna, via hembesök där så har varit tillåtet. Nyligen har dop förrättats i flera av Förbundskyrkans församlingar.

För ett år sedan startade projektet Vingar till frihet i Ecuador. Det arbetar med våld i nära relationer. Projektet skulle bland annat genomföra många workshops i högriskområden. Istället har projektteamet sedan mitten av mars erbjudit föreläsningar och workshops via olika digitala media. Detta har fått stor genomslagskraft och efterfrågan har varit och är större än vad som hade förväntats inom och utom kyrkan och också inom och utom det geografiska distrikt som är målgrupp för projektet.

Vingar till frihets hjälplinje via telefon används ”tyvärr” och ”tack och lov” mer och mer. Projektets psykolog som tar emot samtalen har tillsammans med projektets samordnare goda kontakter med olika instanser inom myndigheterna, så de vet vad som ska tas vidare till vilken instans. De har också goda kontakter med andra aktörer inom civila samhället som har kunnat bistå med till exempel advokathjälp när så har behövts.

Tack för att du fortsätter att bära våra syskon i Ecuador i dina böner!

Ulrika Morazan,
Latinamerikasamordnare