Bön för Thailand

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Thailand v. 39.

Denna vecka ber vi för våra samarbetspartner i Thailand och vi vill särskilt lyfta fram Micro Economic Development Foundation (MEDF). De arbetar sedan många år med stöd till spargrupper bland minoritetsfolken som bor i bergsbyarna i norra Thailand. Det finns ett 60-tal grupper med totalt ca 12 000 medlemmar – kvinnor, män, flickor och pojkar.

Medlemmarna i en grupp sparar pengar i gruppen och får möjlighet att ta lån – ofta till barnens skolgång eller en investering i jordbruket eller i en mindre affärsverksamhet. Lånet betalas tillbaka med ränta. Ränteintäkterna används till ändamål som gynnar medlemmarna, gruppen och ibland hela byn. Det vanliga är att de går till olika fonder som gruppens medlemmar kan använda i en krissituation, t.ex. i samband med sjukdom eller dödsfall, eller andra sammanhang då man kan ha behov av ett extra tillskott som t.ex. bidrag till nygifta. De statliga bidragen är mycket begränsade, så de egna fonderna skapar trygghet för gruppens medlemmar. Ibland avsätts pengar även i fonder för något som hela byn har nytta av, t.ex. bygge av en väg eller en kyrka.

Så här säger ett par medlemmar om varför de är med:

”Som medlem har jag bl.a. fått möjlighet att sitta med i styrelsen och att hjälpa till med bokföringen. Jag har lärt mig mycket. I framtiden hoppas jag vår grupp kan uppnå ännu mer än vad vi gjort hittills, t.ex. olika aktiviteter för medlemmarna, lära oss IT och att göra i ordning vårt kontor.”

”Det är bra att vara med för man utvecklas och får gå olika kurser. Vi utvecklas i vårt ledarskap och är delaktiga i byns utveckling. I framtiden hoppas jag vår grupp ska växa sig ännu starkare och finnas till för byns behov och bekämpa fattigdomen här i byn.”

Alla grupperna tillsammans bildar ett nätverk som har årsmöte och styrelse men organisationen är inte registrerad som juridisk person. Detsamma gäller de flesta av grupperna. MEDF och nätverket arbetar nu för att nätverket ska registrera sig, liksom även de grupper som vill. En fördel med att bli registrerad som juridisk person är att möjligheterna till inkomstgenerering ökar. Som registrerad grupp kan man t.ex. ta banklån, få olika former av stöd från myndigheter och få tillstånd att idka näringsverksamhet i större skala. Det gäller såväl de enskilda grupperna som nätverket som helhet. Men det finns också grupper som tycker det är bra som det är, och tanken är att även de ska rymmas i den nya organisationen.  

En utmaning är att det finns många olika organisationsformer och det gäller att hitta den som fungerar bäst för varje grupp. En annan är att det i en del grupper finns medlemmar som inte har några ID-handlingar, vilket påverkar gruppens möjligheter till registrering. En utmaning är även att få yngre medlemmar engagerade. Barn och unga är ofta medlemmar genom att föräldrarna skrivit in dem i gruppen och sparar åt dem, men de blir inte alltid så involverade i arbetet. Många ungdomar flyttar också till städerna för att studera och arbeta. Ett sätt att engagera de ungdomar som är kvar i byn kan vara att be dem hjälpa till med digitala funktioner kring t.ex. kommunikation och administration.

MEDF:s personal gör besök i byarna och ger grupperna stöd, både i praktiska frågor kring spar- och låneverksamheten och i frågan om registrering. De har en tät samverkan med ledningen för spargruppsnätverket och ger stöd i processerna med registrering och projekt för inkomstgenerering. Under april och maj påverkades arbetet av Coronapandemin. Gruppernas kommittéer kunde inte mötas, årsmöten fick skjutas upp och MEDF:s personal kunde inte resa och besöka grupperna. Men i början av juni lättade restriktionerna och nu fungerar arbetet ungefär som vanligt.

Maria Brunander,
internationell controller