Om samarbete

Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingar jag intervjuade såg alla ett stort värde i att samarbeta för att uppnå ett bredare och bättre arbete för och med unga människor i det lokala sammanhanget.

Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingar jag intervjuade såg alla ett stort värde i att samarbeta för att uppnå ett bredare och bättre arbete för och med unga människor i det lokala sammanhanget.

Samarbetet är också mycket centralt i Equmeniakyrkans internationella missionsarbete. Vi som medlemmar och församlingar i Equmeniakyrkan är en del i något större, en mission som sträcker sig till jordens yttersta gräns och som samtidigt, tillsammans med andra, forcerar och sträcker sig bortom upprättade gränser och hinder.

Likaså är samarbete ovärderligt för att nå de globala målen, Agenda 2030. Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Dess syfte är att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030, nämligen att:

– avskaffa extrem fattigdom

– minska ojämlikheter och orättvisor i världen

– främja fred och rättvisa

– lösa klimatkrisen

I detta arbete är den världsvida kyrkans roll mycket viktig och här finns vi i Equmeniakyrkan med. I kyrkor samlas miljontals människor världen över för att dela evangeliet och lyssna på och efterlikna Jesu ord om fred på jorden, om att stå på de svagas sida, om att ge människor förutsättningar att få bröd på bordet och rent vatten att dricka. Inom FN och bland världens ledare har denna kraft mer och mer kommit att aktualiseras och det finns idag en långt större förståelse för kyrkans och även andra religiösa samfunds ovärderliga roll för hållbar utveckling i världen. Med detta kommer också en större förväntan på oss att vi skall se vår roll och anamma ett större ansvar i arbetet att uppnå de globala målen som ligger väl i linje med Guds mission. Det handlar om samarbete för att nå till jordens yttersta gräns.

I vårt nationella och internationella arbete finns många exempel på verksamhet och engagemang som kan kopplas till arbetet för att nå de 17 globala målen, vi har dock – just nu – valt att lägga ett något tyngre fokus på tre av dessa mål; nämligen mål 5, 13 och 16 som handlar om jämställdhet, miljö och fred. Ett exempel på detta arbete är Equmeniakyrkans policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld.

Anna-Carin Stenbeck
Internationell handläggare