Skolgång för barn med behov av särskilt stöd – SIRA

SIRA-skolan är en specialskola i Palestina för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. När de halkar efter i den vanliga skolan blir självförtroendet dåligt. I stora klasser är det inte lätt att upptäcka dessa barn eller att ge dem den hjälp de behöver.  SIRA-skolan arbetar aktivt med att förstärka elevernas självförtroende och med deras läs- och skrivutveckling. De arbetar i små grupper om ca 10 elever med specialpedagogik och utgår ifrån varje individs behov. SIRA-skolan finns på två orter i Palestina, Betlehem och Jeriko, och tar emot elever i åldrarna 6 – 12 år. Alla lärare och all personal är palestinier. Skolorna är öppna för barn från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper.

 I samband med antagning av nya elever genomförs intervjuer med elever och föräldrar. Prioritet ges till de yngre barnen eftersom möjligheten att återintegrera dem i vanliga skolor är större. Oftast stannar man 2 – 3 år på SIRA innan man kan gå tillbaka till sin vanliga skola. Erfarenheterna är mycket goda och de flesta elever har lyckats, inte bara i sin fortsatta skolgång utan också senare i arbetslivet. De som inte slussas tillbaka till den ordinarie skolan får hjälp att söka någon form av yrkesutbildning.

Samarbetspartner

Skolorna drivs av en svensk stiftelse SIRA (Swedish International Relief Association) som samlar in medel för att driva skolorna och som startade inom dåvarande Svenska Missionsförbundet 1968. Stiftelsen har en styrelse som har ett övergripande ansvar och som består av ledamöter med rötterna i Equmeniakyrkans församlingar. Samtliga i styrelsen arbetar på frivillig basis och utan ersättning. Stiftelsen tar inte ställning i konflikten mellan israeler och palestinier, utan vill verka för en långsiktig och rättvis fred. Equmeniakyrkans representant är adjungerad till den svenska styrelsen. Det finns ett avtal mellan Equmeniakyrkan och styrelsen för SIRA-skolorna om ett ömsesidigt arbete dels för att undersöka vägar till samverkan med folkhögskolor och Equmenia, dels för att kunna ta gemensamma steg för att ekumeniskt tydligare förankra SIRA: s organisation och arbete på plats i Palestina.

Insamling och budget

SIRA-skolans verksamhet finansieras framför allt genom bidrag och frivilliga gåvor samt skolavgifter som föräldrarna betalar. Har man inte möjlighet så kan man få hjälp av de lokala kyrkorna på plats. Palestinska myndigheten bidrar också med två lärarlöner i Jeriko, men har i dagsläget inte möjlighet att driva skolorna med den kvalitet och kompetens som behövs. Fortfarande behövs ett tydligt stöd för att utveckla och kvalitetsäkra SIRA inför framtiden.

SIRA-skolan har en gästlägenhet och tar emot studiebesök som bokas via den svenska webbplatsen sira.se Välkommen!

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Skolgång för barn med behov av särskilt stöd – SIRA" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.