Lärare hjälper elev att läsa

Skolgång för barn med behov av särskilt stöd – SIRA

I SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko får barn med behov av särskilt stöd en ny chans. Efter några år på SIRA återvänder de flesta till ”vanliga” skolan, tar examen och börjar arbeta.

SIRA-skolan är en specialskola i Palestina för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. När de halkar efter i den vanliga skolan blir självförtroendet dåligt. I stora klasser är det inte lätt att upptäcka dessa barn eller att ge dem den hjälp de behöver.

SIRA-skolan arbetar aktivt med att förstärka elevernas självförtroende och med deras läs- och skrivutveckling. De arbetar i små grupper med ca 10 elever och utgår ifrån varje individs behov.

SIRA-skolan finns på två orter i Palestina.

Skolan i Betlehem har idag 70 elever 6–13 år, 7 klasser med 10 barn i varje klass. Antal anställda i Betlehem är 12 lärare, 1 rektor, 4 övrig personal. Skolan i Jeriko har idag 41 elever mellan 6–11 år fördelade på 4 klasser och med ca 10 barn i varje klass. Antal anställda är 4 lärare, 1 rektor, 2 övrig personal. Båda skolorna har långa väntelistor.

Alla lärare och all personal är palestinier. Skolorna är öppna för barn från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper. I samband med intagning av nya elever genomförs intervjuer med elever och föräldrar.

Prioritet ges till de yngre barnen eftersom möjligheten att återintegrera dem i vanliga skolor är större. Oftast stannar man två till tre år på SIRA innan man kan gå tillbaka till sin vanliga skola.

Erfarenheterna är mycket goda och de flesta elever har lyckats, inte bara i sin fortsatta skolgång utan också senare i arbetslivet. De som inte slussas tillbaka till den ordinarie skolan får hjälp att söka någon form av yrkesutbildning.

Samarbetspartner

Skolorna drivs av en svensk stiftelse SIRA (Swedish International Relief Association) som samlar in medel för att driva skolorna och som startade inom dåvarande Svenska Missionsförbundet 1968. Stiftelsen har en styrelse som har ett övergripande ansvar.

Samtliga i styrelsen arbetar på frivillig basis och utan ersättning. Styrelsen består av 9–11 ledamöter med rötterna i Equmeniakyrkans församlingar. Styrelsens ordförande väljs på ett år medan övriga styrelseledamöter väljs på 2 år. Stiftelsen tar inte ställning i konflikten mellan israeler och palestinier, utan vill verka för en långsiktig och rättvis fred.

Equmeniakyrkans representant är adjungerad till den svenska styrelsen. Under 2015 skrevs ett nytt avtal mellan Equmeniakyrkan och styrelsen för SIRA-skolorna om ett ömsesidigt arbete dels för att undersöka nya vägar för fältpraktikanter i samverkan med Södra Vätterbygdens folkhögskola och Equmenia, dels för att kunna ta gemensamma steg för att ekumeniskt tydligare förankra SIRAs organisation och arbete på plats i Palestina.

Insamling och budget

SIRA-skolans verksamhet finansieras framför allt genom bidrag och frivilliga gåvor samt skolavgifter som föräldrarna betalar. Har man inte möjlighet så kan man få hjälp av de lokala kyrkorna på plats.

Palestinska myndigheten bidrar också med två lärarlöner i Jeriko, men har i dagsläget inte möjlighet att driva skolorna med den kvalitet och kompetens som behövs. Fortfarande behövs ett tydligt stöd för att utveckla och kvalitetsäkra SIRA inför framtiden. Vill du och din församling vara med?

  • Ta upp en kollekt till en lärarlön = 8300 kr/månad
  • Hyra för skollokaler, el och uppvärmning = 1200 kr/månad
  • Fortbildning för en lärare/år = 360 kr/mån
  • Läromedel för en elev under ett läsår = 100 kr/månad