Regionutredningen: Idé och mål

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 september, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Bakgrund

De tre bildarsamfunden har var sin modell för distriktsindelning och distriktsorganisation. Att Gemensam Framtid ska ha regioner är fastställt i stadgarna, som också säger att regionernas omfattning och ansvarsområden utvecklas tillsammans med församlingarna och equmenia.

equmenia har sedan starten 2008 relaterat till SMU:s, SBUF:s och MKU:s olika distrikts- och regionindelningar. När equmenia bildades gjorde man bedömningen att det var klokast att vänta in samfunden för att tillsammans med Gemensam framtid göra en utredning och samlad omorganisation. Där är vi nu!

I förberedelseprocessen med arbetsgrupper, remissmaterial och synpunkter från församlingarna har olika modeller för den regionala närvaron diskuterats – liksom i en remissomgång som equmenia genomfört med sina föreningar. Frågeställningar som diskuterats har gällt

 • Behov och uppgifter för den regionala närvaron
 • Juridiska former – regioner som egna juridiska personer eller som en del av den nationella organisationen
 • Ägandefrågor, t ex gårdar
 • Kompletterande former av nätverkssamverkan mellan församlingar
 • Kompetenskluster knutna till regionala kontor

.

Syfte

Syftet med regionutredningen är att ge beslutsunderlag till kyrkostyrelsen och kyrkokonferensen och equmenias styrelse och riksstämma 2012 när det gäller behov och uppgifter för den regionala nivån, struktur, ekonomi och övergångslösningar.
.

Mål

Regionutredningens uppdrag är att utarbeta

 • Förslag om regionernas uppgift och roll i Gemensam Framtid och equmenia
 • Förslag om regional indelning och lokalisering av regionala kontor – med beaktande av möjligheterna till samverkan med folkhögskolor och Bildaregioner
 • Förslag om regionernas juridiska och organisatoriska status
 • Förslag om icketerritoriella regioner
 • Förslag om biträdande/regionala kyrkoledare med ansvarsfördelning och former för beredning av val
 • Förslag om grundbemanning av regionala kontor för Gemensam Framtid och equmenia
 • Förslag angående ev. regionala kompetenskluster i anslutning till de regionala kontoren
 • Förslag om finansiering, ägande och hantering av övergången till nya organisationsformer.

.

Slutprodukt

Regionutredningen ska rapportera till kyrkostyrelsen och equmenias styrelse i två steg.

 1. En delrapport 1 november till de två styrelserna med förslag framför allt i de delar som påverkar den nationella organisationen.
 2. En slutrapport 1 februari 2012 till de två styrelserna med beslutsunderlag för styrelserna inför equmenias riksstämma och Gemensam framtids kyrkokonferens.
.
Läs detta som PDF >