Regionutredningen

Publicerat 

I kyrkokonferensen 2013 fattades beslutet att man under 2017 skulle utvärdera regionkonstruktionen för rapport till kyrkokonferensen 2018.

En sådan utredning startades hösten 2016 då kyrkostyrelsen tillsatte en styrgrupp som arbetat med frågan sedan dess. I uppdraget ingick bland annat frågan huruvida regionerna har rätt uppdrag enligt intentionen med Equmeniakyrkan och de styrande dokumenten samt hur väl regionerna uppfyller detta uppdrag. 24 djupintervjuer med anställda och förtroendevalda samt två större workshops har genomförts. Vidare har 930 enkätsvar lämnats in från medlemmar över hela landet vars tankar och åsikter är betydelsefulla i det fortsatta arbetet med utredningen.

I helgen framställdes en muntlig rapport från utredarna till kyrkostyrelsen. Den skriftliga rapporten kommer överlämnas till kyrkostyrelsen under oktober.

Det är för tidigt att redan nu säga vilka slutsatser och förslag till eventuella förändringar som kyrkostyrelsen och kyrkoledningen tillsammans vill föreslå, men klart är att utredningen visar på att regionerna spelar en viktig roll i att inspirera och utmana de lokala föreningarna och församlingarna till utveckling och fördjupning men att förutsättningarna mellan regionerna ser olika ut. Klart är också att det finns anledning att se över dagens modell med förtroenderåd och deras ansvar och mandat. Att behålla konstruktionen där den regionala strukturen är ett utflöde av den nationella kyrkan istället för en egen juridisk enhet stöds av en överväldigande majoritet.

Kyrkostyrelsen kommer i sitt möte i november att ta ställning till hur man skall arbeta vidare med utvärderingen och de slutsatser och rekommendationer som utredningen kommit fram till.

George Olvik
kommunikationschef