Kyrka-polis-utbildning

Polismyndigheten utbildar, tillsammans med bland annat Equmeniakyrkan, medarbetare som är beredda att arbeta i samverkan med polisen vid svåra händelser. Ansökan senast 24 april 2017.

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 mars, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Polismyndigheten utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Stockholms katolska stift, Polisförbundet och fackförbundet ST.

Diakon/pastor/präst
som är beredd att arbeta i samverkan med Polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats
Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.
Kursperiod 1: 16 – 19 oktober 2017 på Polishögskolan, Sörentorp.
Kursperiod 2: 12 – 15 mars 2018 på Polishögskolan, Sörentorp.
Polismyndigheten står för kurs- och internatkostnader.
Kostnaden för församlingen utgörs av eventuella resekostnader

Behörig sökande
Diakon/pastor/präst som innehar tjänst och som utöver sin grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård, eller har väldokumenterad erfarenhet.

Ansökningshandlingar
Handlingarna finns att hämta på www.kyrka-arbetsliv.se
Ansökan ska vara inne senast 24 april 2017.
Adress framkommer på ansökningshandlingarna.

Upplysningar
Equmeniakyrkan, Lotta Thordson, 070-975 75 19.
Svenska kyrkan, Agneta Salomonsson, 070-354 61 75, 040-27 94 26
Polismyndigheten, HR, Peter Johansson, 010-563 78 75
Poliskommissarie Johan Heed, 073-33 12 48


Utdrag ur protokoll SKR:s styrelse 2002-05-29 Stjärnholm, paragraf 60

Kyrka – polis i samverkan

att fastställa följande kriterier och krav för att utses till polispräst/pastor/diakon:

1) polispastor/präst kan bli den som genomgått teologisk utbildning, är ordinerad/vigd till pastor/präst av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

2) polisdiakon kan den bli som genomgått sitt samfunds diakonutbildning, är ordinerad/vigd till diakon av av någon av SKRs medlemskyrkor eller observatörer, omfattas av tystnadsplikt och har genomgått grundutbildning till polispräst/pastor/diakon.

3) polispräst/pastor/diakon kan endast den vara som tillhör samfund med organiserade former för tillsyn och organ inför vilket pastorer/präster/diakoner har att stå till svars för de löften som avgetts vid ordination/vigning.