Nyhetsbrev om fred, hållbarhet och mänskliga rättigheter

Nyhetsbrev - Fred, klimat och mänskliga-rättigheter

Väldigt mycket är på gång i vår kyrka och omvärld i relation till dessa områden. Nyhetsbrevet kan inte täcka allt som görs i församlingar, regionalt eller nationellt men vill ge dig ett axplock av vad som händer i höst.

Vi hoppas att det kan ge dig inspiration att vara med i något tillfälle för fördjupning eller att lyfta fram ett tema lite extra hemmavid, inbjuda någon resursperson till en workshop och samtal, planera en gudstjänst eller bibelstudiekväll m.m.

Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i samhället

Så beskrivs det fjärde målet i kyrkans verksamhetsplan om samhällsengagemang. Det handlar både om Sverige och i relation till våra samarbetskyrkor. Det står också konkret att vi vill verka för att ”miljö och klimat ska ha en självklar plats i påverkansarbetet liksom i all verksamhetsplanering”. För några år sedan tog Kyrkokonferensen beslut om en policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld som också fått en handlingsplan för att konkretisera vad policyn kan innebära för Equmeniakyrkan.

Det finns en samordningsgrupp av medarbetare med olika kompetenser för att stärka verksamheten och vara resurs för församlingar men också driva påverkansarbete och finnas med i olika nätverk. Du hittar oss på Equmeniakyrkans hemsida om du vill ha besök eller tips.

Equmeniakyrkan har en grupp på facebook som handlar om klimat och hållbarhet. Gå gärna med där!

Facebook: Equmeniakyrkan Klimat/Hållbarhet


Aktuellt

Den 24 oktober är den Internationella FN-dagen. Equmeniakyrkan uppmärksammar i sitt projekt Agenda 2030 tre av de 17 globala utvecklingsmål som FN antagit.
www.equmeniakyrkan.se/agenda2030/

I november infaller som vanligt Kyrkornas Globala vecka. I år handlar det om hälsa och välbefinnande.
Läs mer på Sveriges Kristna Råds hemsida:
www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/kyrkornas-globala-vecka


Mänskliga rättigheter

Familj

I artikel 3 i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna står det att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 6 i Barnkonventionen förbinder stater att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Artikel 24 i samma konvention erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso-och sjukvård.

Snart är det tio år sedan kriget i Syrien startade och mer än halva befolkningen har drivits på flykt. Det stora flertalet av dessa människor är flyktingar i sitt eget land, som Sukaina till exempel. Hon flydde ifrån Raqqa när IS förstörde deras hem 2014 och kom med sin familj till Homs. Sukaina och hennes sju barn var en av de familjer som fick hjälp under våren 2020 genom Equmeniakyrkans samarbetsorganisation FMEEC. I pandemins spår har organisationen distribuerat hygienpaket till 3800 behövande familjer i Syrien.

Läs om projektet och Sukainas berättelse.


Våld i nära relationer

Våld i nära relationer och församlingen

Den 19 november 2020 arrangeras en konferensdag på Enskilda Högskolan Stockholm under temat; ”Våld i nära relationer och församlingen”. Konferensen går även att delta i på distans, då den även är digital.

I och med att vår uppgift som församlingar och kyrka är att älska vår nästa behöver vi förstå vad som plågar vår nästa.

Mer information finns på
www.equmeniakyrkan.se/kalender/vald-i-nara-relationer-och-forsamlingen


Workshops för församlingarna

Hur höjer vi taket i kyrkan?
En församling består av människor som tillsammans vill lära känna Jesus bättre och växa i sitt lärjungaskap. Eftersom en församling består av människor behöver vi hantera mer eller mindre svåra frågor som uppstår när vi vill ha gemenskap tillsammans. Alltifrån ombyggnationer till äktenskapsfrågor kan leda till destruktiva konflikter och slitningar.

Trygg kultur – för att skapa en trygg kultur i kyrkan och förebygga sexuella övergrepp
Kyrkan måste vara en trygg plats för alla. Berättelserna från #MeToo och #SanningenSkaGöraErFria visade att vi ofta har misslyckats med det. Därför erbjuder Equmeniakyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd en workshop som handlar om riskfaktorer, motstrategier, härskartekniker och konstruktiva samtal. Detta är en halvdags workshop där vi får lära oss hantera de svåra samtalen för att bättre förstå varandra och hur energin i en konflikt kan användas konstruktivt.

Läs mer om dessa workshops


Offentliga talarstolar – en metod för att förändra

I Demokratiska Republiken Kongo finns mycket att önska när det gäller myndigheters ansvarstagande, inom olika områden. Equmeniakyrkans samarbetskyrka CEC (Evangeliska kyrkan i Kongo) använder metoden Offentliga talarstolar (Tribunes d’Expression Populaire), för att utkräva ansvar från de styrande. Metoden används lokalt på en ort eller i ett bostadsområde, och innebär att ett möte ordnas mellan representanter för de boende i området och den aktuella myndigheten. Läs mer


Vad är problemet?

Känslan av maktlöshet inför miljö-och klimatkris kan vara förlamande eller få oss att helt blunda för problemen. Finns det hjälp att hitta en hållbar väg framåt? I Brobygge söker vi vägen genom att ta till oss av erfarenheter från dialogen med det som ibland kallas 12-stegsrörelsen, det program för tillfrisknande från beroendesjukdom som sammanfattats i 12 steg, från början i Anonyma Alkoholister. Det börjar med erkännandet av problemet, den egna maktlösheten i situationen och sträcker sig vidare mot hjälpen från en större kraft. Programmet har en andlig dimension och modet att steg för steg närma sig de ömma punkter som behöver mötas för att komma vidare. I ett samhälle, en värld, som blivit beroende av fossila bränslen och överkonsumtion behöver vi inte bara nya strukturer –vi behöver också bli fria från den livsstil som är ohållbar och gör livet på jorden ohanterligt. Det är både ett yttre och ett inre arbete som behövs.

Med början i oktober kommer ett samtal föras i Brobygges nya podcast utifrån temat: 12 steg och klimatet. Lena Bergström och Per Westblom tar samtalet, steg för steg, i sökandet efter en hållbar framtid. Brobyggepodden kommer finnas på Brobygge.se och på andra ställen där poddar finns.

Brobygge.se


Värna vårt gemensamma vatten

”Vatten är grunden för allt liv på jorden. Men idag hotas våra gemensamma vattentillgångar av överutnyttjande, föroreningar och klimatförändringar. För att kunna möta hoten behöver vi även existentiella perspektiv på hur vi använder och värderar vatten.”

Så inleds det interreligiösa uttalandet ”Värna vårt gemensamma vatten” som SIWI Swedish Water House klustergrupp för Vatten och Tro, tagit fram. Uttalandet presenterades vid ett seminarium den 24 september i år. I klustergruppen har Equmeniakyrkan funnits med tillsammans med andra företrädare för olika trosbaserade traditioner och organisationer i Sverige. Tillsammans har gruppen undersökt hur trostraditioner behandlar vattenfrågor och hur de kan finna en gemensam väg för att främja en djupare förståelse av konsekvenserna av miljöförstöringen och vikten av hållbar förvaltning av våra vattentillgångar. Uttalandet uppmanar till ökad medvetenhet och en förändrad attityd som ska leda till ett mer hållbart och jämlikt förvaltande av våra vattentillgångar och hela ekosystemet.

Besök Swedish Water House hemsida och ta del av uttalandet i sin helhet, ”tankar om vatten” från bla Equmeniakyrkan, en video där du kan lära dig mer om sambandet mellan vatten och tro, mm www.swedishwaterhouse.se/sv/klustergrupper/vatten-och-tro/

Titta gärna också närmare på Agenda 2030 mål 6 –”Rent vatten och sanitet för alla” och mål 14 ”Hav och marina resurser”. www.globalamalen.se

Förhoppningsvis kan du genom detta uttalande och denna info få inspiration till ett fördjupat engagemang för en hållbar utveckling.