25 – 28 juni 2024

Almedalsveckan

Vi finns i Almedalen för att ta omvärldens frågor på allvar.

Därför bjuder vi in till samtal, lärande och opinionsbildande kring samhälls- och värderingsfrågor som står på spel över hela vår värld. Vi pekar på hållbarhet i alla dess dimensioner oavsett var i världen vi lever, utmanar till livsstilsförändring och verkar för demokrati och mångfald. Vi vill dela tro och hopp!

Equmeniakyrkan är huvudarrangör, tillsammans med Studieförbundet Bilda, för flera seminarier under Almedalsveckan 2024. Plats för seminarierna är Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka om inget annat anges. Välkommen!

Arrangemangen sker i samverkan med bland annat ACT Svenska kyrkan, Betaniastiftelsen, Diakonia, Equmenia, Kristna Fredsrörelsen, PMU, Scouterna, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd, Sveriges Kristna Ungdomsråd, Vårdklockans kyrka.

Se i efterhand

Seminarier under Almedalsveckan

Tisdag 25 juni kl. 14.00-14.45

Löser politikerna verkligen integrationen på egen hand?

Partierna lanserar förslag på hur de vill lösa integrationsutmaningarna i Sverige. Men kan de lösas endast med politisk styrning? Vad blir skillnaden om de utgår från möjligheterna i stället för att fokusera på problemen? Hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig som en del av samhällsbygget?

Medverkande
Jonny Cato, riksdagsledamot, talesperson för integrationsfrågor och arbetsmarknadsfrågor, Centerpartiet
Sofia Amloh, riksdagsledamot, ledamot Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna

Camilla Mårtensson, riksdagsledamot, ledamot Arbetsmarknadsutskottet, Liberalerna
Lisa Pelling, statsvetare, chef, tankesmedjan Arena Idé
Emil Mattsson, direktor, Räddningsmissionen
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, moderator, Equmeniakyrkan

Aldrig tidigare har så många varit på flykt i världen som idag. Samtidigt sker omfattande åtstramningar inom svensk migrationspolitik. Sveriges integration löses inte enbart av politikerna. Tvärtom visar såväl forskning som erfarenheter att integrationen inte lyckas utan ett aktivt civilsamhälle. Tydliga regler, krav, språkkunskaper och försörjningsmöjligheter är en del men lika avgörande är den enskildes möjligheter att känna tillhörighet. När vi flätas in i den större gemensamma väven fördjupas kunskapen om vårt gemensamma samhälle. Frågan om integration lyftes på Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar i Vårgårda 2022. Sedan dess har än fler åtstramningar gjorts fast vi vet att civilsamhället, och inte minst kyrkorna, spelar en nyckelroll för framgångsrik integration. Varje vecka arbetar bl. a församlingar och föreningar med integration i praktiken på olika sätt. Ändå stramas tilltron till trossamfund åt i retorik och förslag. Vem ska lösa integrationen – om vi inte hjälps åt?

Onsdag 26 juni kl. 10.00-10.45

Fler förbud för klimatets skull?

Ska förbud eller inre dygder leda omställningen för klimatet? Behövs styrmedel av olika slag eller kan inre och yttre omställning leda oss rätt? Hur ser i så fall relationen dem emellan ut? Vilket ansvar har politiker visavi enskilda medborgare? Vad är den hållbara vägen?

Medverkande
P M Nilsson, VD, Timbro
Måns Nilsson, VD, Stockholm Environment Institute
Sofia Camnerin, Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, moderator, Equmeniakyrkan

Klimatkrisen är sannolikt en av de största gemensamma utmaningar som mänskligheten ställts inför. Hittills saknas agerande i paritet med krisens omfattning och påverkan. Är förbud åtgärden som kan få Sverige öka takten för omställning? Vad innebär det i så fall för tilltron till människans förmåga, att själv avgöra vad som är rätt eller fel, måste begränsas? Vilka alternativa vägar kan bidra till förändrat beteende utan att förbud och repressalier blir vår nya standard? Kan inre och yttre omställning hjälpa oss ta konkreta initiativ till en mer hållbar livsstil och i så fall hur? Vilket ansvar har enskilda visavi ledarskap för det som sker rörande hållbar omställning i Sverige – och globalt? Vad betyder det när kyrkan talar om ansvar och klimaträttvisa? Vilka konkreta initiativ inspireras vi till efter detta seminarium?

Onsdag 26 juni kl. 14.00-14.45

Självständighetens pris – när staten byter skepnad

Vad är slutmålet med omstöpningen av civilsamhällespolitiken? Hur behålls mångfalden i det som sker nu? Vad kan sägas och göras utan att pekas ut som en samhällsfara eller betraktas som maktens förlängda arm? Har civilsamhället varit för aningslöst i sitt beroende av statliga medel?

Medverkande
Malpuri Groth, vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia
Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen/LM International
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Erik Amnå, professor em i statskunskap, Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare, moderator

Globalt såväl som nationellt omprövar politiken synen på civilsamhället. Från att värderas som en demokratisk infrastruktur till att närmast misstänkliggöras som ett hot mot demokratin. Vad har hänt under vägen? Vilket samhälle ser vi framför oss när aktivt föreningsliv inte längre är en brygga in i samhället med delaktighet och tillit? Är det dags för självkritik för att vi ”nästan satt sig i det offentligas knä”? Ger statens omsvängning oss den chans till förnyelse med ökat engagemang och oberoende för gamla och nya folkrörelser som vi kan längta efter? Eller är det vinstdrivna lobbyister och firmor som säljer fritidstjänster som blir de stora vinnarna? Ja, hur vill vi att den stora gemensamma berättelsen om demokratin ska se ut i detta århundrande?

Torsdag 27 juni kl. 10.00-10.50

Vad ska en svensk kulturkanon innehålla? Hur kan vår historia berättas?

Vad är omistligt i en kulturkanon om den ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering? Hur ger berättelsen rättvisa åt våra och andra minoriteters identiteter? Hur ska kulturkanon användas? Om ”hårdvalutan” är ett antal verk – vilka verk måste då finnas med?

Medverkande
Lars Trägårdh, professor i historia Uppsala universitet, ordförande, kommittén för kulturkanon
Mats Berglund, riksdagsledamot, ordförande Kulturutskottet, Miljöpartiet
Lawen Redar, riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson Socialdemokraterna
Anita Goldman, kulturjournalist och författare
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Erik Amnå, professor em i statskunskap Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare, moderator

Enligt direktiven till kommittén ingår bl. a följande i uppdraget; ”utse konst- och kulturområden”, ”fastställa vilka kriterier som ska gälla” samt ”avgöra vilka verk som ska ingå”. Går det att skriva fram, genom en kanon, vad det betyder att vara svensk utifrån en allmän föreställning av ett ”fungerande vi” som nationell gemenskap? Hur hålls en kulturkanon relevant över tid med annan politisk majoritet? Går vägen till medborgarskap i Sverige via en kanon? Hur kan en framtida kulturkanon gagna demokratins fortlevnad och motverka politisk polarisering och samtidigt bevara den mångkultur som präglat Sverige under många år?

Torsdag 27 juni kl. 12.00-12.45

Att lära sig döda – om värnpliktens etiska utmaningar och ungas rätt till information

Sveriges militära försvar ska växa. Fler ska göra värnplikt. Men hur förbereder vi våra ungdomar på de etiska och existentiella frågor som soldatutbildningen aktualiserar? Hur hjälper vi dem att fatta ett välgrundat beslut när mönstringsbrevet kommer med posten? Och hur ser beslutsalternativen ut?

Medverkande
Christina Malm, generaldirektör, Plikt- och prövningsverket
Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, partisekreterare, Liberalerna
Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Martin Uggla, tematisk rådgivare, Kristna Fredsrörelsen/SweFOR
Elin Alavik, moderator, kommunikatör, Equmeniakyrkan

Värnpliktsutbildningen beskrivs som en ledarskapsutbildning av Försvarsmakten. Hur resonerar Plikt- och prövningsverket och riksdagsledamöter rörande vilka frågor som särskilt lyfts fram inför och under mönstringen? Vilka frågor får inte det utrymme som det borde? Ett av momenten under utbildningen handlar om att lära sig döda. En psykologiskt påfrestande handling för soldater i krig. Med hjälp av avhumaniserande metoder utbildas värnpliktiga att tillfälligt koppla bort sin naturliga moraliska motvilja mot att bruka dödligt våld (moralisk frikoppling) så att våldsutövningen ska ge så lindriga personliga konsekvenser som möjligt; t ex posttraumatiska reaktioner. Är det etiskt godtagbart? Vilka alternativ i form av information och medvetandegörande finns när vi har ett militärt försvar som förväntas skydda vår frihet? Vilket ansvar har vi att informera våra ungdomar om de etiska utmaningar och vägval som värnplikten ställer dem inför? Hur tar vi det ansvaret?

Fredag 28 juni kl. 09.00-09.45

Söka och finna livsmod – hur hittar vi meningen med livet?

Enligt regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten behöver den existentiella hälsan tas på större allvar för att främja hälsan i Sverige. Existentiell hälsa kan beskrivas som förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet. Hur kan språk och arenor för detta se ut?

Medverkande
Siri Helle, psykolog, författare och föreläsare
Erik Eckerdal, biskop, Visby stift, Svenska kyrkan
Kerstin Enlund, författare, direktor, Betaniatstiftelsen
Per Österberg, mångårig chef för studenthälsovården vid Högskolan i Halmstad, numera pastor i Equmeniakyrkan, moderator

Kan existentiell hälsa ge motståndskraft till själens överlevnad? Hur hittar vi tillbaka till meningsfullhet, tillit och hopp om livet kraschar eller håller på att gå sönder? Hur påverkar det vi tänker vår fysiska och psykiska hälsa? Hur kan vi hitta former för samtal som leder oss djupare? Vilka språk och arenor finns för existentiell hälsa? Vad behövs för att nå existentiell hållbarhet?

Hela vårt program

Tisdag 25 juni
9.00-10.00
Hur kan förändring ske i det oväntade mötet?
Vad funderar, våndas och längtar du efter? I det nära livet och/eller kanske globalt? Vad ligger dig närmast om hjärtat. Vad kan var och en och kanske vi tillsammans göra för att bidra till en helare värld?

Medverkande Ann-Christin Lindholm, pastor, Vårdklockans kyrka. Sara Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Gunnar Järeld, musiker, Vårdklockans kyrka.

Arrangör: Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan, Andrum Visby
9.00-10.00Ekumenisk gudstjänst i Visby domkyrka
Efter högmässan ber vi om frid för Almedalsveckan.

Medverkande Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan.

Arrangör: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan
Plats: Domkyrkan, Visby
14.00-14.45
Löser politikerna verkligen integrationen på egen hand?
Partierna lanserar förslag på hur de vill lösa integrationsutmaningarna i Sverige. Men kan de lösas endast med politisk styrning? Vad blir skillnaden om de utgår från möjligheterna i stället för att fokusera på problemen? Hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig som en del av samhällsbygget?

Medverkande Jonny Cato, riksdagsledamot, talesperson för integrationsfrågor och arbetsmarknadsfrågor, Centerpartiet. Sofia Amloh, riksdagsledamot, ledamot Arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna. Camilla Mårtensson, riksdagsledamot, ledamot Arbetsmarknadsutskottet, Liberalerna. Lisa Pelling, statsvetare, chef, tankesmedjan Arena Idé. Emil Mattsson, direktor, Räddningsmissionen. Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, moderator, Equmeniakyrkan.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
20.00-21.00Krig långt borta och nära – om att slitas itu och att hålla ihop
I Sverige lever vi i fred. Men krig pågår på många håll i världen och berör oss även här hemma. Allra mest berörs de som har släkt, vänner och en historia bland dem som utsätts för våldet och dödandet. Hur är det att leva med ett krig plågsamt nära och samtidigt långt borta?

Medverkande Nadia Jebril, journalist, krönikör, Dagens Nyheter. Anna Lindman, journalist, programledare. Musik med Husfolket, Tomas Boström, Gunnar Järeld, Sara Boström, Lars Alvinge, Hanna Forsblad.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
Onsdag 26 juni
8.00-8.45
Rättvis energiomställning eller ökade orättvisor – kan vi påverka?
Den globala konkurrensen om strategiska råvaror leder till ökande konflikter och brott mot mänskliga rättigheter. Vad kan beslutfattare i Sverige och EU göra för att vända trenden, vad kan företagen göra och har vi som konsumenter någon makt?

Medverkande Erika Ingvald, tf avdelningschef, Mineralresurser. Lars Thomsson, Samordnare Energiön Gotland, Centerpartiet, Region Gotland. Chiara Selvetti, director, Sustainable Business för Atea koncernen och Atea Sverige. Joakim Wohlfeil, senior advisor, business human rights and natural, Diakonia. Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och påverkanschef, moderator, PMU-Interlife.

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, PMU
10.00-10.45Fler förbud för klimatets skull?
Ska förbud eller inre dygder leda omställningen för klimatet? Behövs styrmedel av olika slag eller kan inre och yttre omställning leda oss rätt? Hur ser i så fall relationen dem emellan ut? Vilket ansvar har politiker visavi enskilda medborgare? Vad är den hållbara vägen?

Medverkande P M Nilsson, VD, Timbro. Måns Nilsson, VD, Stockholm Environment Institute. Sofia Camnerin, Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd. Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, moderator, Equmeniakyrkan.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
14.00-14.45
Självständighetens pris – när staten byter skepnad
Vad är slutmålet med omstöpningen av civilsamhällespolitiken? Hur behålls mångfalden i det som sker nu? Vad kan sägas och göras utan att pekas ut som en samhällsfara eller betraktas som maktens förlängda arm? Har civilsamhället varit för aningslöst i sitt beroende av statliga medel?

Medverkande Erik Amnå, professor em i statskunskap, Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare. Malpuri Groth, vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer. Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia. Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen/LM International. Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
15.00-15.45Ska biståndet svara på svenska behov eller vara till för världens fattiga?
Biståndet har omdanats de senaste två åren. Nu utgår biståndet från svenska intressen och principen om 1 procent av BNI till biståndet har övergivits. Men har biståndet blivit mer effektivt för världens fattiga och förtryckta? Hur vill partierna utforma biståndet i en värld med ökad ofrihet?

Medverkande Morgan Johansson, utrikespolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, Miljöpartiet.
Moderaterna. Annette Wallqvist, moderator, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, PMU, Studieförbundet Bilda
16.00-16.45
Vad vill regeringen med civila samhället – strypa eller stödja?
Regeringen lyfter vikten av civilsamhället. Men lever den som den lär? Bidragen till folkbildningen minskar. Fredsorganisationer har fått anslag indragna. Regeringen undersöker ett förstatligande av civilsamhällets ansvar för biståndet. Vilka blir då fördelarna och nackdelarna?

Medverkande Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap, demokratiforskare, statlig utredare, Örebro Universitet. Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia. Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd. Patrik Schröder, samordnare civilsamhällespolitik, Fremia. Janet Vähämäki, företagsekonom och biståndsforskare, SEI. Annette Wallqvist, moderator, Diakonia.

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
20.00-21.45Hoppets betydelse för en bättre värld i ord och ton
Vilka utmaningar och möjligheter finns det för ett mänskligare samhälle?
En kväll i ord och ton där vi tar oss under ytan och får fundera kring drivkrafter, samhällsutveckling och civilsamhälle.

Medverkande Tomas Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Sara Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Gunnar Järeld, musiker, Vårdklockans kyrka. Hanna Forsblad, musiker, Vårdklockans kyrka.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
Torsdag 27 juni
10.00-10.45
Vad ska en svensk kulturkanon innehålla? Hur kan vår historia berättas?
Vad är omistligt i en kulturkanon om den ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering? Hur ger berättelsen rättvisa åt våra och andra minoriteters identiteter? Hur ska kulturkanon användas? Om ”hårdvalutan” är ett antal verk – vilka verk måste då finnas med?

Medverkande Lars Trägårdh, professor i historia Uppsala universitet, ordförande, kommittén för kulturkanon. Mats Berglund, riksdagsledamot, ordförande Kulturutskottet, Miljöpartiet. Lawen Redar, riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson Socialdemokraterna. Anita Goldman, kulturjournalist och författare. Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Erik Amnå, professor em i statskunskap Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare, moderator.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
12.00-12.45Att lära sig döda – om värnpliktens etiska utmaningar och ungas rätt till information
Sveriges militära försvar ska växa. Fler ska göra värnplikt. Men hur förbereder vi våra ungdomar på de etiska och existentiella frågor som soldatutbildningen aktualiserar? Hur hjälper vi dem att fatta ett välgrundat beslut när mönstringsbrevet kommer med posten? Och hur ser beslutsalternativen ut?

Medverkande Christina Malm, generaldirektör, Plikt- och prövningsverket. Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, partisekreterare, Liberalerna. Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Martin Uggla, tematisk rådgivare, Kristna Fredsrörelsen/SweFOR. Elin Alavik, moderator, kommunikatör, Equmeniakyrkan.

Arrangör: Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan, Equmenia, Studieförbundet Bilda
20.00-21.00Hur kan liv i förändring bidra till att beroendebeteende bryts?
Hur kan missbruk och beroendebeteende brytas genom livsstilsförändring, självhjälp och personlig utveckling? Hur och när blir gemensamma erfarenheter en styrka? Vad betyder ärlighet för att komma vidare?

Medverkande Ann-Christin Lindholm, pastor, Vårdklockans kyrka. Beatrice Tornell, diakon, Vårdklockans kyrka. Husfolket:, Vårdklockans kyrka. Tomas Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Gunnar Järeld, musiker, Vårdklockans kyrka. Sara Boström, musiker, Vårdklockans kyrka. Lars Alvinge, musiker, Vårdklockans kyrka.

Arrangör: Tolvstegsrörelsen Visby, Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan
Fredag 28 juni
9.00-9.45
Söka och finna livsmod – hur hittar vi meningen med livet?
Enligt regeringens uppdrag till Folkhälsomyndigheten behöver den existentiella hälsan tas på större allvar för att främja hälsan i Sverige. Existentiell hälsa kan beskrivas som förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet. Hur kan språk och arenor för detta se ut?

Medverkande Siri Helle, psykolog, författare och föreläsare. Erik Eckerdal, biskop, Visby stift, Svenska kyrkan. Kerstin Enlund, författare, direktor, Betaniatstiftelsen. Per Österberg, mångårig chef för studenthälsovården vid Högskolan i Halmstad, numera pastor i Equmeniakyrkan, moderator.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Betaniastiftelsen, Studieförbundet Bilda

Kontaktpersoner

Elin Alavik
Elisabeth Lindgren

Elisabeth Lindgren

Handläggare lärande och undervisning

08-580 031 51

elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se