Frågor och svar om Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften är den säkraste inkomstkällan för församlingen!

Om vi jämför kyrkoavgiften med ett undertecknat autogiro så kan du i ett autogiro göra vilka ändringar du vill när som helst under året – byta mottagande församling, ändra belopp, ändra antalet ändamål för dina gåvor.

Kyrkoavgiften däremot ändras 1 januari nästkommande år – om önskemålet om ändring kommit in till Equmeniakyrkan senast 31/10.

Den som vill ansluta sig till kyrkoavgiften, kan skriva ut den folder som finns för nedladdning på Equmeniakyrkans webbsida om kyrkoavgiften.

Antingen kan du fylla i blanketten på hemsidan och signera med BankID eller också kan du skriva ut blanketten från hemsidan, fylla i blanketten och posta den till Equmeniakyrkan till adress som står på blanketten.

Du fyller i mitt medgivande 1 gång och sedan gäller det tillsvidare.

Ändring av församling kan endast ske inom respektive samfund. Den som vill byta församling inom Equmeniakyrkan, använder en ändringsblankett.

Fyll i ändringsblanketten och posta den till Equmeniakyrkan till adress som står på blanketten.

Den som vill byta församling från en församling inom Equmeniakyrkan till en församling inom ett annat samfund måste begära utträde ur Equmeniakyrkans kyrkoavgift genom att använda en blankett för uppsägning som finns på Equmeniakyrkans webbsida om kyrkoavgiften.

Fyll i uppsägningsblanketten och posta den till Equmeniakyrkan till adress som står på blanketten. Man måste också göra en begäran om att betala kyrkoavgift till det andra samfundet med en medgivandeblankett för det samfundet. Byte av församling kan nämligen endast ske inom respektive samfund.

Båda dessa blanketter måste vara respektive samfund tillhanda före 31/10 respektive år. Inga sådana ändringar sker med automatik.

Den som vill byta församling från en församling inom ett annat samfund till en församling inom Equmeniakyrkan måste begära utträde ur det andra samfundets kyrkoavgift genom att använda en uppsägningsblankett från det samfundet.

Man måste också göra en begäran om att betala kyrkoavgift till Equmeniakyrkan med en medgivandeblankett för Equmeniakyrkan.

Båda dessa blanketter måste vara respektive samfund tillhanda före 31/10 respektive år. Inga sådana ändringar sker med automatik.

2014 började kyrkoavgiften hanteras av Equmeniakyrkan. Men den som fortfarande betalar kyrkoavgift till något av bildarsamfunden behöver ge sitt samtycke till att kyrkoavgiften numera ska hanteras av Equmeniakyrkan. Detta gör du enklast genom att fylla i en sådan blankett. Du kan fylla i en sådan blankett direkt på Equmeniakyrkans webbsida om kyrkoavgiften.

Ja, det är möjligt att betala kyrkoavgift till hur många samfund man vill.

Men det går inte att betala kyrkoavgift till enbart exempelvis Equmeniakyrkan och samtidigt stå kvar som medlem i Svenska Kyrkan, eftersom kyrkoavgiften inom Svenska Kyrkan har med medlemskapet att göra.

Den som inte vill betala dubbel kyrkoavgift måste själv begära utträde ur till exempel Svenska Kyrkan (eller det aktuella samfundet) – annars kommer det att dras dubbel kyrkoavgift, vilket innebär 1 % till Equmeniakyrkan och 1 % till Svenska Kyrkan (eller det aktuella samfundet) istället för 1 % till bara det ena samfundet.

Ja, det är möjligt att betala kyrkoavgift till både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. Då kommer det att dras dubbel kyrkoavgift från den personen.

Med dubbel avgift menas 2 % – alltså 1 % till Svenska Kyrkan och 1 % till Equmeniakyrkan. Det blir alltså INTE ½ – ½ till vardera samfundet.

Den som inte vill betala dubbel kyrkoavgift måste själv begära utträde ur Svenska Kyrkan – annars kommer det att dras dubbel kyrkoavgift.

68 % går direkt till den församling som du valt, 19 % går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 % går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare.

Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period.

3 % är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.

I och med att du inte längre tillhör Svenska Kyrkan har du inte längre rätt till
Svenska Kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel eller begravningsgudstjänst.

Gravsättning och plats på kyrkogård har du fortfarande rätt till, liksom lokal för icke-kyrklig begravningsakt.

Du har inte längre rösträtt vid kyrkliga val och är inte heller valbar i sådana val.

Den som inte tillhör Svenska Kyrkan betalar en särskild begravningsavgift. För medlemmar i Svenska Kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

I slutet av januari, när vi får besked från Skatteverket, får alla församlingarna varsitt brev från Equmeniakyrkan där vi meddelar hur stor utbetalning av kyrkoavgift respektive församling kommer att få samt hur många medgivanden som respektive församling har under det kommande året.

Kontaktperson

Inger Ågren

Inger Ågren

Insamlingshandläggare

08-580 031 12

inger.agren@equmeniakyrkan.se