Inför Guds ansikte

En kyrka firar gudstjänst. Det är centrum i kyrkans liv och verksamhet. Det är i firandet av gudstjänst som församlingen finner sig själv. När man är i gudstjänst så möter man Gud på ett särskilt sätt. Gud finns överallt och är alltid nära oss. Men ändå kan Guds närvaro i vissa fall förtätas och bli speciell.

Som jag skrivit hur många gånger som helst och som tål att upprepas: Kristen tro är inte i första hand en trosåskådning eller en uppsättning satser som man skall hålla för sanna, utan det är en gemenskap med levande och treenig Gud.

Kristen tro stavas relation och som alla relationer så behöver den tid och engagemang för att utvecklas och fördjupas. Det finns inga genvägar till en fördjupad kristen tro. Vill du att din tro skall utvecklas och fördjupas då behöver du möta Gud både enskilt och tillsammans med trossyskon. En viktig del i detta är att samlas till gudstjänst.

I gudstjänsten tillber man Gud, man ber förböner och tacksägelseböner, lyssnar till Guds ord och förkunnelse, man tar emot nattvarden och möter Gud och sina medtroende på många olika sätt. När församlingen samlas till gudstjänst blir det tydligt att vi är delar av det folk som får träda fram inför Guds ansikte (Ps 24:6).

Tillbedjan är en central del av gudstjänsten. I vår tillbedjan inför Gud berättar vi att vi tycker om Gud och uppskattar Guds vänskap med oss. Precis som det är en viktig del av alla relationer att berätta för den andre att vi tycker om, eller rent av älskar, den andre behöver vi säga det till Gud. I lovprisning inför Guds ansikte formas vår relation till Gud och det gör att vår gudstillit stärks.

Till Gud kommer vi med allt det vi är och har: det som bekymrar oss, det som gör oss ledsna, det som gör oss glada och tacksamma med mera. Vi kommer också med det som är trasigt och det som blivit fel, det som vi ångrar. Vi kommer med det som vi känner som vår synd och skuld och ber om förlåtelse och befrielse.

Att lyssna till Guds ord är en viktig del av gudstjänsten. Goda predikningar i all ära, men det är när bibeltexter läses i gudstjänsten som vi kan vara säkra på att Gud talar till oss genom sitt ord i den heliga Andes kraft. I många traditioner i Guds kyrka har man speciella ritualer, till exempel processioner, i samband med läsningen av bibeltexter för att markera att nu sker något extra viktigt i gudstjänsten. I ortodoxa gudstjänster uttalas orden ”Låt oss vara uppmärksamma” innan textläsningen. Det är en god uppmaning som många av oss kan behöva.

Gudstjänsten på söndagsmorgon eller söndagsförmiddag har alltid en speciell ställning i den kristna kyrkans liv därför att den sker på Herrens dag, och på den tid i veckan då Jesus Kristus uppstod ifrån de döda. Varje söndag är i någon bemärkelse en påskdag när vi får fira att livet och kärleken triumferar över allt, till och med döden. Gudstjänsten hör ihop med hela livet. I gudstjänsten stärks den gudsrelation som bär oss genom allt vi går igenom. I gudstjänsten övar vi oss att se världen som den blir till genom Guds förvandlande och försonande närvaro. Genom gudstjänsten får vi kraft att leva våra vardagsliv i Guds tjänst. Vi får bära evangeliet, det glada budskapet om att skapelsens Gud också är frälsningens Gud. I ord och handling får vi gestalta att vi mött Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. Då blir vi Kristi missionärer och i den missionen blir Guds kyrka till.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se