Uttalande om unga flyktingar

Equmeniakyrkan skriver till regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket angående asylsökande och nyanlända.

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 maj, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

 

Uttalande från Equmeniakyrkan till
regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt.

Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:
– Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.
– På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

Bakgrund

I Equmeniakyrkan finns ett stort engagemang för asylsökande och nyanlända. Församlingarnas vanligaste arbetsform tillsammans med människor som flytt till Sverige är olika slags mötesplatser. Gemensamt för dessa mötesplatser, förutom att de bidrar till en mer meningsfull tillvaro under väntan på besked, är att de ofta också leder till att asylsökande och nyanlända möter svenskfödda på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga mötet bidrar till förståelse och engagemang. På så vis stärker församlingarna integrationen och bidrar till att skapa sammanhållning i det lokala samhället. Mötesplatserna är ofta i församlingens lokaler, men kan även organiseras i samverkan med boenden.

Vårt motiv för arbetet utgår från vår kristna tro att alla människor är skapade till Guds avbild, och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka, och minst 250 av våra församlingar bedriver i dag verksamhet för och med asylsökande.

Tillsammans med Sveriges Kristna Råd gick kyrkorna i Sverige samman i ett gemensamt upprop, Juluppropet – för en human migrationspolitik. Genomslaget i media var stort: över 80 000 namn samlades in under perioden 14 december 2016 – 31 januari 2017. Den 7 februari överlämnades namnen till migrationsminister Morgan Johansson.

Otrygghet i Sverige

Equmeniakyrkan vill nu i Juluppropets anda särskilt lyfta fram den oro och psykiska ohälsa som vi möter hos ensamkommande barn och unga. Det gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande från andra länder. Dessa unga riskerar att drabbas av osäkra åldersuppskrivningar, flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och omflyttningar mellan olika asylboenden. De får lämna sin skola och vänner och flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där säkerheten är oviss. Allt detta skapar oro för deras framtid och svårighet att genomföra de studier de påbörjat. Situationen är ohållbar och omänsklig.

Väpnad konflikt i Afghanistan

Den intensiva konflikten i Afghanistan har resulterat i omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Bara under 2016 har tusentals civila dödats, skadats eller tvingats fly sina hem, samtidigt som tillgången till utbildning, hälsovård och annan samhällsservice begränsats. Alla parter i konflikten har även fortsatt att använda barn som soldater. Antalet internflyktingar uppgår till 1,4 miljoner – mer än dubbelt så många som 2013 – medan cirka 2,6 miljoner afghanska flyktingar bor utomlands, oftast under bedrövliga förhållanden. Vi som regelbundet möter ungdomar som flytt från denna konflikt får mängder av rapporter om övergrepp, våldtäkter och tvångsrekrytering till beväpnade grupper.

Utrikesdepartementet har allt sedan 2006 avrått från resor till Afghanistan . Säkerhetsläget bedöms som mycket farligt, oberäkneligt och snabbt föränderligt. Man varnar för att strider mellan regeringsstyrkor och väpnade grupper pågår lokalt, att oroligheter förekommer av och till i stora delar av landet och att läget snabbt kan förändras. Migrationsverket skriver i sitt senaste rättsliga ställningstagande gällande Afghanistan att flera provinser i landet nu når upp till lagstiftningens definition av det som kallas ”inre väpnad konflikt”, och i provinsen Helmand är den rådande situationen av generellt våld så allvarlig att kriterierna för alternativt skyddsbehov är uppfyllda.

Uttalande

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt.

Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:
– Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.
– På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

Ladda ned uttalandet som pdf