Kors i trä med halsband

Religions- och övertygelsefrihet

Varje människas religion och inre övertygelse är grundläggande för hennes liv, val och utveckling. Om denna inre övertygelse begränsas skadar det allt annat för människans liv. Om hon inte tillåts utöva och uttrycka sin tro eller sin övertygelse hämmas både hennes egen utveckling och även utvecklingen av det samhälle där hon lever.

Vi ser därför religions- och övertygelsefriheten som grundläggande för alla andra mänskliga rättigheter och prioriterar detta i vårt arbete med samarbetskyrkor och andra internationellt, men även i Sverige. Tyvärr lever 75% av världens befolkning i situationer där religions. Och övertygelsefriheten är kraftigt begränsad.  Detta gör detta arbete mycket viktigt.

Equmeniakyrkan har detta perspektiv med i alla den missionssamverkan vi har i drygt 30 länder men det är några länder där problemen är extra stora.

Utbildning om religionsfrihet i Centralasien
Utbildning om religionsfrihet i Centralasien.

Detta gäller Pakistan där Equmeniakyrkan stöder ett projekt som skall hjälpa folk från olika religioner att leva med respekt för varandra och utan att använda våld. I Egypten och Indien har Equmeniakyrkan tillsammans med Svenska Missionsrådet haft projekt med samarbetskyrkorna för att öka förståelsen för religionsfrihet och hur man kan hantera olikheterna.

Syrien präglas av våld och mänskligt lidande som har både politiska och religiösa orsaker. Equmeniakyrkans samarbetskyrka Evangeliska Synoden för Syrien och Libanon arbetar både med hur man kan leva med människor av annan tro och i den akuta situationen som nu råder med hjälp och stöd till flyktingar och lidande människor.

I Kaukasus och Centralasien präglas många av länderna av stark begränsning av religionsfriheten. Här samverkar Equmeniakyrkan med Europeiska Baptistfederationen och Världsbaptistalliansen för att lyfta dessa frågor till regionala och nationella myndigheter och även i FN och andra internationella organ.

Equmeniakyrkan har även egna direktkontakter med dessa kyrkor. Belarus är också ett land där Equmeniakyrkan har missionssamverkan och där det är stora begränsningar i religionsfriheten.

Demonstranter på Sofias gator
Tusentals demonstranter på Sofias gator protesterar mot nya lagförslaget.

Även i Europa och i Sverige ökar intoleransen när det gäller religion. I oktober 2019 la parlamentet i Bulgarien fram förslag till ändringar av religionslagarna så att religionsfriheten kraftigt skulle begränsas. De protestantiska kyrkorna protesterade kraftigt i Bulgarien och tillsammans med Världsbaptistalliansen och Europeiska Baptistalliansen kontaktade Equmeniakyrkan FN, EU och OSSE och pressen på Bulgarien gjorde att lagförslaget justerades och förbättrades.

I Västeuropa kommer krav från en del ”humanister” att begränsa friheten att manifestera sin religion offentligt, dels ett ökat hat mellan olika religiösa grupper som ibland tar sig i uttryck i förstörelse av och klotter på religiösa byggnader och ibland även i hot och våld. Tillsammans med Sveriges Kristna Råd arbetar Equmeniakyrkan för att stärka samarbetet mellan de olika religiösa grupperna och uppmuntra till dialog och möten mellan religiösa företrädare och utövare.

Nordiska ekumeniska nätverket för religions- och övertygelsefrihet har under Svenska Missionsrådets ledning tagit fram filmer och material om religionsfrihet. Se mer på webbplatsen https://www.forb-learning.org/

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Religions- och övertygelsefrihet" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.