Sök bidrag hos Länsstyrelsen

Nu är det åter möjligt att söka mera bidrag hos Länsstyrelserna för arbete med asylsökande, tidiga insatser för asylsökande, TIA. Totalt har länsstyrelserna 67,7 miljoner kr att fördela 2020. Vi uppmanar er församlingar att söka enskilt, tillsammans med flera församlingar eller i samverkan med andra organisationer.

Ansökningstid

Utlysningsperioden för TIA-medel kommer att öppna i början av februari och stänger 19 mars. Det finns informationsmöten kring detta på varje länsstyrelse. Tänk på att datumen kan skifta i olika län. Kontakta er länsstyrelse om vad som gäller.

Målgrupp

Målgruppen är män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på anvisning om kommunplacering. Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd och eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vad är bidragsberättigande?

Det går att söka bidrag för verksamhet eller insats som syftar till att främja målgruppen genom kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och hälsa.
Skynda er att kolla upp detta!

Exempel på aktiviteter och insatser, men även annat går att ansöka om

Främja kunskaper i svenska språket

Kurser och studiecirklar i svenska. Språkcaféer och andra mötesplaster som syftar till att praktiskt öva svenska.

Främja kunskaper om svenska samhället och arbetsmarknaden

Kurser och studiecirklar med samhällsinformation om rättigheter och skyldigheter i Sverige. Om skola, sjukvård, bostadsmarknad rättsväsende med mera; Kurser och studiecirklar med information om svensk arbetsmarknad – hur man söker jobb, skriver CV etc. Bidrag får inte lämnas för Praktikverksamhet; Verksamheter som ordnar studiebesök på arbetsplaster; Föräldrastödsinsatser

Främja hälsa

Insatser som syftar till att erbjuda målgruppen Psykosocialt stöd. Tex samtalsgrupper eller liknande. Friskvårdsinsatser och friluftsaktiviteter; Kurser och studiecirklar om kost, motion, egenvård, sexuell hälsa med mera.

Mer information

På länsstyrelsernas hemsida finns Vägledning för hur man ansöker och vilka villkor som gäller. Där finns också ansökningsblanketter. För att komma till rätt sida väljer du först det län ni tillhör. När du kommit fram till rätt länsstyrelse skriver du ”TIA” i den sidan sökfönster. Då kommer du få information som är specifik för ert län.

Övergripande information om statsbidraget och vägledning till sökande organisationer.
Läs mer

Här finns Vägledningen för ansökan att ladda nersom pdf.
Vägledning för sökande 2019 

Varje länsstyrelse har Samordnare för TIA som ni kan vända er till.
Kontaktpersoner TIA

Ni kan också vända er till Equmeniakyrkans regionala Samordnare för migration och asyl (se nedan).

37 och 37a-bidrag

Länsstyrelserna kommer även att utlysa utvecklingsmedel, s k § 37 och 37a -medel, för att stärka kapacitet och beredskap för mottagande av nyanlända samt för att utveckla verksamhet för flyktingguider och familjekontakter. Det är respektive länsstyrelse som beslutar om utlysningsperioder för dessa medel, men kommer att ske under våren 2020 med möjlighet för länen att öppna dessa utlysningar i februari. OBS! Det är endast kommuner som kan söka dessa medel, men Länsstyrelsen ser gärna att det sker i samverkan med idéburna organisationer, tex församlingar. Kontakta din länstyrelse.

37 – totalt har länsstyrelserna 60 miljoner kr att fördela 2020 (särskild prioritering för kommuner som har särskilda behov av att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå)

37 a – totalt har länsstyrelserna 66 miljoner kr att fördela 2020 (av anslagsposten beräknas 55 mnkr användas för insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen bör prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp). Målgruppen för denna utlysning är både asylsökande och nyanlända med Tillfälligt uppehållstillstånd, TUT. Kontakta din länsstyrelse.

Kontaktpersoner

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se