Publicerat 

Stadgar för Equmeniakyrkan

Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012, 2013, 2016, 2017 och 2018
Ladda ner Equmeniakyrkans stadgar i pdf-format (100 kB).

Se även:
Förslag till stadgar för församling »

Equmeniakyrkans stadgar

§ 1 Equmeniakyrkan
 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
  Equmeniakyrkans församlingar har anslutit sig till innehållet i Equmeniakyrkans
  grunddokument.
 2. Equmeniakyrkan är bildad av Metodistkyrkans i Sverige Årskonferens, tidigare Metodist-Episkopalkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, tidigare Sällskapet Svenska Baptistmissionen, samt församlingarna inom Svenska Missionskyrkan,
  tidigare Svenska Missionsförbundet.
 3. Kyrkokonferensen har fastställt Equmeniakyrkans grunddokument som anger dess identitet, uppdrag och tjänster samt är huvudlinje för undervisning och förkunnelse. Equmeniakyrkans grunddokument består av Teologisk grund samt Stadgar för Equmeniakyrkan.
 4. Equmeniakyrkan är en kyrka vars uppgift är att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.
§ 2 Församlingar i Equmeniakyrkan
 1. Inträde i Equmeniakyrkan kan beviljas församling efter ansökan. Ansökan som ställs till kyrkostyrelsen skall upprättas skriftligt och innehålla uppgifter om församlingens stadgar där det skall framgå att församlingen anslutit sig till innehållet i Equmeniakyrkans grunddokument, antal medlemmar, namn på föreståndare och ordförande. Beslut om inträde fattas av kyrkokonferensen efter kyrkostyrelsens rekommendation.
 2. Equmeniakyrkan välkomnar även församling som tillhör ett eller flera andra kyrkosamfund. Dessa församlingar söker ekumeniska lösningar för församlingsordning och stadgar i samråd med Equmeniakyrkans kyrkoledare och biträdande kyrkoledare utifrån Equmeniakyrkans grunddokument.
 3. Kristen gemenskap som ännu inte bildat församling med egna stadgar kan, efter rekommendation från biträdande kyrkoledare och beslut av kyrkostyrelsen, bli del av Equmeniakyrkan.
 4. Församling kan utträda ur Equmeniakyrkan efter eget beslut eller efter beslut om upplösning. Sådant beslut meddelas kyrkostyrelsen som rapporterar i kyrkokonferensen.
 5. Om församling ändrar förutsättningarna för tillhörighet genom uppenbar avvikelse från innehållet i Equmeniakyrkans grunddokument i sina lokala tillägg och sina stadgar, kan församlingen skiljas från Equmeniakyrkan genom beslut i kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen.
§ 3 Internationella och ekumeniska relationer
 1. Equmeniakyrkan är medlem i Baptist World Alliance (BWA), World Communion of Reformed Churches (WCRC), World Methodist Council (WMC), International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), European Baptist Federation (EBF) och European Methodist Council (EMC).
 2. Genom särskilt avtal är Equmeniakyrkan ansluten som en förenad kyrka (Affiliated United Church) till The United Methodist Church (UMC).
 3. Equmeniakyrkan är medlem i Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd.
 4. Equmeniakyrkan kan besluta om tillhörighet till andra internationella och ekumeniska organisationer samt sluta avtal med kyrkor och samfund i andra länder.
§ 4 Equmeniakyrkan organ

I Equmeniakyrkan skall finnas följande organ:

a) Kyrkokonferens
b) Kyrkostyrelse
c) Kyrkoledare
d) Ansvarsnämnd
e) Revisorer
f) Valberedning

§ 5 Kyrkokonferensen
 1. Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud för Equmeniakyrkan församlingar.
 2. Kyrkokonferensen beslutar om Equmeniakyrkans gemensamma arbete samt ger rekommendationer till församlingarna. Kyrkokonferensen hålls årligen på plats och tid som meddelas av kyrkostyrelsen.
 3. Kallelse skall utgå senast sex månader före kyrkokonferensen. Handlingar skall vara församlingarna tillhanda senast en månad före kyrkokonferensens början. Handlingar skall innehålla kyrkostyrelsens och kyrkoledarens verksamhetsberättelse, Equmeniakyrkans årsredovisning, kyrkostyrelsens förslag till konferensen, valberedningens förslag samt eventuella motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa.
 4. Kyrkostyrelsen kan kalla till extra kyrkokonferens. Kallelse till sådan kyrkokonferens utfärdas senast två månader före konferensen. Vid extra kyrkokonferens får endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas.
§ 6 Ombud och röstning i kyrkokonferensen
 1. Församling med upp till 199 medlemmar har rätt att sända två ombud till kyrkokonferensen. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver kan utses ytterligare ett ombud, dock högst tio ombud per församling.
 2. Kyrkokonferensens förhandlingar är öppna med yttranderätt för valda ombud från Equmeniakyrkans församlingar. Kyrkokonferensen kan för enskilt ärende besluta om utökad yttranderätt. Yttrande- och förslagsrätt i konferensen har förutom ombud även kyrkostyrelsens ledamöter, kyrkoledaren, biträdande kyrkoledare, regionala kyrkoledare, revisorerna, Equmenias styrelseledamöter samt de som anmälts som föredragande av kyrkostyrelsen. Yttranderätt har representant för kyrka med vilken Equmeniakyrkan har samarbetsavtal. Endast närvarande ombud har rösträtt i konferensen.
 3. Kyrkokonferensen fattar beslut i öppen omröstning, förutom i ärenden där kyrkokonferensen särskilt beslutar annat. Val av kyrkoledare och ledamöter till kyrkostyrelsen skall ske genom sluten omröstning.
 4. Kyrkokonferensen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.
§ 7 Motion och fråga i kyrkokonferensen
 1. Rätt att till kyrkokonferensen insända motioner för behandling äger:
  a) församling som är ansluten till Equmeniakyrkan
  b) medlem av ansluten församling
  c) Equmenias riksstämma och styrelse
 2. Motion skall vara avfattad som förslag med kort och tydlig motivering. Den skall vara kyrkostyrelsen tillhanda minst fyra månader före kyrkokonferensen. Styrelsen skall yttra sig över insända motioner.
 3. Församling inom Equmeniakyrkan kan, senast två veckor före kyrkokonferensen, lämna in en enkel fråga till kyrkoledaren att tas upp och besvaras i konferensen.
§ 8 Kyrkokonferensens ärenden

Vid ordinarie kyrkokonferens skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
  a) ordförande och en eller två vice ordförande
  b) en eller flera sekreterare
  c) två personer att jämte ordförande justera konferensens protokoll
  d) rösträknare
 2. Frågan om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
 3. Kyrkokonferensens arbetssätt
 4. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Beslut angående ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren för föregående verksamhetsår
 8. Rapport från Equmenia
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår
 10. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
 11. Val av kyrkostyrelsens ordförande
 12. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
 13. Val av revisorer och ersättare för dessa samt verksamhetsgranskande utskott
 14. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen
 15. Val av ansvarsnämnd
 16. Ärenden som kyrkostyrelsen framlägger för behandling
 17. Inkomna motioner
 18. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling
§ 9 Kyrkostyrelsen
 1. Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna Equmeniakyrkans högsta beslutsinstans. Kyrkostyrelsen består av ordförande samt 10-14 ledamöter. Ledamöter väljs för en tid av tre år. Varje år väljs det antal som krävs utifrån det antal ledamöter som konferensen beslutar. Ordförande väljs för en tid av ett år.
 2. Kyrkostyrelsen leder, planerar och organiserar, tillsammans med kyrkoledaren, Equmeniakyrkans arbete i enlighet med beslut i kyrkokonferensen. Utöver vad som sägs i Equmeniakyrkans grunddokument organiserar kyrkostyrelsen själv sitt arbete och beslutar om den organisation som behövs för att utföra arbetet.
 3. Kyrkostyrelsen har beslutsrätt över Equmeniakyrkans fasta egendom och rätt att utföra sitt arbete genom egna och samägda bolag, stiftelser och föreningar där huvudmannaskap utövas.
§ 10 Kyrkostyrelsens uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår att:
a) verkställa kyrkokonferensens beslut
b) förbereda val av kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare
c) ta fram förslag till kyrkokonferensens arbetssätt och förbereda andra ärenden för beslut i kyrkokonferensen
d) mellan kyrkokonferenser, på grundval av Equmeniakyrkans grunddokument, ansvara för, leda och följa upp arbete, organisation, personal och ekonomiska angelägenheter
e) upprätta matrikel över Equmeniakyrkans församlingar samt statistik rörande antal medlemmar, kyrkliga handlingar och förhållanden som är viktiga för att följa
verksamheten i hela kyrkan
f) ansvara för rekrytering och utbildning för ordinerade tjänster och andra tjänster
g) stödja församlingarna i deras ansvar som arbetsgivare, biträda församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare samt följa frågor avseende medarbetares och församlingars situation
h) följa upp relationerna med samarbetskyrkor, särskilt vad gäller uppkomna behov, avtal och ömsesidiga relationer
i) följa och verka för en utveckling av den ekumeniska situationen i Sverige
j) utforma instruktion för ansvarsnämnden samt nominera ledamöter till denna
k) besluta i frågor om anslutning till olika samarbetsorgan
l) samråda med Equmenias styrelse om utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
m) tillse att Equmeniakyrkans arkiv vårdas och bevaras under betryggande former

§ 11 Kyrkostyrelsens arbetsformer
 1. Kyrkostyrelsen sammanträder:
  a. på kallelse av ordföranden
  b. då kyrkoledaren begär det
  c. då minst tre av kyrkostyrelsens ledamöter begär det
 2. Kyrkoledaren deltar i överläggningarna och har rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet. Till kyrkostyrelsens sammanträden kallas Equmenias ordförande eller dennas ersättare.
 3. Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av de valda ledamöterna är närvarande*. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. (* räknat uppåt till antal personer inklusive ordförande)
§ 12 Kyrkoledaren
 1. Kyrkoledaren, som utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen, är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare.
 2. Kyrkoledaren skall tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Equmeniakyrkans arbete enligt kyrkokonferensens beslut. Kyrkoledarens särskilda
  uppgifter beskrivs i Teologisk grund för Equmeniakyrkan.
§ 13 Val av kyrkoledare
 1. Kyrkoledaren väljs för en tid av fyra år och kan omväljas för ytterligare två perioder om fyra år.
 2. Valbar är pastor i Equmeniakyrkan.
 3. Inför val av kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen senast sex månader före den konferens då valet skall ske.
 4. Vid val av kyrkoledare kan flera kandidater finnas. Om ingen kandidat får mer än 50 % av avgivna röster vid en första valomgång genomförs val mellan de två kandidater som fått flest röster.
 5. Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för kyrkoledare och utser vid behov tillförordnad kyrkoledare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens.
§ 14 Biträdande kyrkoledare
 1. Den som är ordinerad för tjänst inom Equmeniakyrkan kan utses till biträdande kyrkoledare. Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbetsbeskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren.
 2. Biträdande kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med kyrkoledaren och övriga berörda.
 3. Biträdande kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om fyra år.
§ 15 Regioner och regionala kyrkoledare
 1. Equmeniakyrkan indelas i regioner. Regionernas geografiska omfattning och uppdrag fastställs av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med Equmenias styrelse.
 2. För varje region skall finnas en regional kyrkoledare med det uppdrag som anges i Teologisk grund. Den som är ordinerad för tjänst inom Equmeniakyrkan kan utses till regional kyrkoledare. Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med regionernas förtroenderåd. Inför val av regional kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar inom regionen lämna förslag till kyrkostyrelsen senast sex månader före den konferens då valet skall ske. Regional kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om fyra år.
§ 16 Ansvarsnämnden

1. Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande person i ordinerad tjänst i Equmeniakyrkan i fråga om:
a) handlande i strid mot tystnadsplikten
b) lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid med Equmeniakyrkans grunddokument
c) handlande som leder till att förtroendet för medarbetare eller kyrkan hotas eller som utgör missbruk av uppdraget
2. Ansvarsnämnden består av fem ledamöter. I ansvarsnämnden ska ingå minst en pastor och en diakon som är ordinerade eller mottagna i Equmeniakyrkan, men som inte innehar nationell tjänst eller nationellt förtroendemannauppdrag.
3. Ansvarsnämndens ledamöter utses av kyrkokonferensen på en tid av fyra år på förslag av kyrkostyrelsen. Bland dessa utser kyrkokonferensen ordförande och vice ordförande på förslag av kyrkostyrelsen.
4. Kyrkostyrelsen ska fastställa instruktion för ansvarsnämnden. I instruktionen ska ingå regler för nämndens beredning av ärenden och dess sammansättning. Ändringar i arbetsordningen skall rapporteras ska rapporteras till kyrkokonferensen.
5. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till kyrkoledaren fyra veckor från det datum ansvarsnämndens beslut meddelats. Överklagan ska vara skriftlig. Beslut gällande erinran får inte överklagas.
6. Kyrkokonferensen utser, efter förslag från valberedningen, två personer, utanför kyrkostyrelsen, att tillsammans med kyrkoledaren fatta beslut angående överklaganden av ansvarsnämndens beslut. I sin beredning ska dessa tillämpa ansvarsnämndens instruktion.

§ 17 Valberedning
 1. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokonferensen, val av kyrkostyrelse och revisorer. Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.
 2. Valberedningen skall upprätta valsedel till kyrkokonferensen med de förslag på ordförande och kandidater till kyrkostyrelsen som valberedningen förordar. Hänsyn skall tas till kyrkans mångfald. Valsedeln kan innehålla namn utöver det antal som skall väljas.
 3. Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församling i Equmeniakyrkan. Förslag skall lämnas skriftligt till valberedningens ordförande senast fyra månader före kyrkokonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande. Valberedningen kan föra fram egna kandidater. Samtliga föreslagna skall vara medlemmar i någon av Equmeniakyrkans församlingar. Valberedningens förslag skall vara församlingarna tillhanda senast en månad före kyrkokonferensens början.
 4. Valberedningen består av nio ledamöter som var och en väljs på tre år. Varje år väljs tre nya ledamöter. Ledamot kan ej omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.
§ 18 Räkenskaper och revision
 1. Equmeniakyrkans räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
 2. Kyrkostyrelsen och kyrkoledaren skall för varje räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse för närmast föregående räkenskapsår och årsredovisning, som innehåller förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 3. Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av tre revisorer utsedda av kyrkokonferensen. Av revisorerna skall minst en vara auktoriserad. För revisorerna skall två ersättare utses, varav en skall vara auktoriserad.
 4. Revisorerna skall löpande följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. De skall efter granskning lämna revisionsberättelse till konferensen samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen.
 5. Till revisorerna skall knytas ett verksamhetsgranskande utskott bestående av fyra personer. Detta utskott har särskilt ansvar att följa verksamheten och att bistå med verksamhetsrevision. Detta utskott väljs av kyrkokonferensen för ett år i taget. En ledamot kan omväljas högst fyra år i rad.
§ 19 Firmateckning

Equmeniakyrkans firma tecknas av den eller de som kyrkostyrelsen utser.

§ 20 Equmenia

Equmeniakyrkans arbete med barn och unga är anförtrott åt Equmenia. Equmenia är nära knutet till Equmeniakyrkan. För Equmenia gäller egna stadgar som antagits av Equmenias riksstämma.

§ 21 Svenska Frälsningsarmén

Svenska Frälsningsarmén som varit en organisatorisk del av Equmeniakyrkan har upplösts och överlåtit sitt namn och sina rättigheter till Equmeniakyrkan.

§ 22 Ändring av Teologisk grund för Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans
stadgar
 1. Ändring av Teologisk grund för Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans stadgar kan ske genom beslut i kyrkokonferensen. Förslag till ändring sänds till kyrkostyrelsen senast fyra månader före kyrkokonferensen. Ändringsförslaget och styrelsens yttrande sänds till församlingarna senast två månader före konferensen.
 2. För ändring av kyrkans namn, Teologisk grund för Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans stadgar skall beslut fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen
  närvarande ombud.
§ 23 Upplösning av Equmeniakyrkan
 1. För upplösning av Equmeniakyrkan krävs likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie kyrkokonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande ombud.
 2. Beslut om upplösning skall också omfatta frågan om avveckling av Equmeniakyrkans egendom, arkiv och personal. Vid upplösning av Equmeniakyrkan fördelas kyrkans egendom på ett sådant sätt att samfundets syfte och ändamål uppfylls och fullföljs.