51 | Mission är ”både och”

Ibland hör man att mission skulle vara ”antingen eller”. Att mission är att välja bort det goda livet. Att sann mission är antingen evangelisation eller sociala insatser. Mission är antingen här eller där borta.  

När Jesus själv gör sitt första framträdande som vuxen läser han en Jesajatext i synagogan i sin hemstad:

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Lukasevangeliet 4:18-19

Han säger sedan att denna text har gått i uppfyllelse idag. Jesus har deklarerat vad som är hans mission. Genom Guds Ande som är över honom så kommer han att förkunna ett glädjebud för de fattiga! Befrielse för de fångna och ge syn för de blinda osv. En text som ofta har tolkats som att det bara handlar om en ”andlig” fattigdom och fångenskap. Men som minst lika mycket handlar om att ta sig an fattigdom, förtryck i vår fysiska verklighet. För mig är den viktig för min förståelse av vad mission är. Mission är evangelium till frälsning samtidigt som det också handlar om att ge förtryckta frihet i den här världen. Det är både och, och inte antingen eller. Båda uppdragen är lika viktiga och kan inte separeras i vår förståelse av vad mission är.

Mission har samtidigt gått från att tidigare vara synonymt med Internationellt arbete till att vi nu talar om att mission också är här och nu. En del menar idag att  utmaningarna är så många runt om oss så att vi inte klarar att fokusera på det som är därborta. Det är inget  nytt sätt att tänka. Jesus är inne på detta redan från början i samma kapitel.

…det fanns många änkor i Israel på Elias tid….Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman.

Lukasevangeliet 4:25-27

Mission är både proklamation av evangelium till ”frälsning” och att sätta de fysiskt förtryckta fria. Mission är också både här och långt borta. Missionen är Guds samtidigt som kyrkan inte kan existera utan mission. Kraften kommer från anden samtidigt som det handlar om hur vi  lever i vardagen. Mission är ”både och”.

Stefan Emilsson, samordnare Asien


Innehållsförteckning

52 | Mission som vidgar vyer